FI SV

Keskuskirjasto- ja maakuntakirjastotehtävät, yleisten kirjastojen erityistehtävät ja toiminnan kehittäminen (vuonna 2017)

Avustus myönnetään keskuskirjasto- ja maakuntakirjastotehtäviin, yleisten kirjastojen erityistehtäviin ja toiminnan kehittämiseen.

Hakuaika on päättynyt 31.10.2016.

Sivun tiedot ja ohjeet koskevat vain vuodelle 2017 myönnettyjä avustuksia.

Katso vuodelle 2018 haettavien yleisten kirjastojen valtakunnallisen ja alueellisen kehittämistehtävän, erityisen tehtävän ja alueellisten ja paikallisten kehittämistoiminnan hakuilmoitus täältä: http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/yleisten-kirjastojen-valtakunnallinen-kehittamistehtava-alueellinen-kehittamistehtava-erityinen-tehtava-ja-toiminnan-kehittaminen

 

Mihin ja kenelle avustus on tarkoitettu?

Kyseessä on erityisavustus. Avustusta voidaan myöntää kunnille/kunnallisille yleisille kirjastoille. Hausta on lähetetty kunnille hakuohjekirje (pdf).

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä myönnetään avustuksia seuraaviin tehtäviin ja hankkeisiin:

  • keskuskirjasto- ja maakuntakirjastotehtäviin
  • saamelaiskirjastotehtävään
  • monikieliselle kirjastolle
  • venäjänkieliselle kirjastolle
  • yleisten kirjastojen verkkopalvelut kirjastot.fi:n toimintaan
  • muihin valtakunnallisesti vaikuttaviin hankkeisiin

Aluehallintovirastoista myönnetään avustuksia:

  • kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen kokeilu- ja kehittämistoiminnan hankkeisiin.

Avustusta voidaan hakea hakuohjekirjeessä tarkemmin määriteltyihin teemoihin sisältyviin kokeilu- ja kehittämishankkeisiin.

 

 

Avustuksen tavoite

Valtionavustuksilla keskuskirjasto- ja maakuntakirjastotehtäviin, yleisten kirjastojen erityistehtäviin ja toiminnan kehittämiseen edistetään opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin -vaikuttavuustavoitetta. Tavoitteena on lisätä kaikkien osallisuutta kulttuuriin sekä kaventaa eri väestöryhmien eroja kulttuuriin osallistumisessa.

Ministeriön kulttuuripolitiikan strategia vuoteen 2025 valmistuu syys-lokakuun vaihteessa 2016, jolloin se julkaistaan ministeriön www-sivuilla. Strategialuonnos on luettavissa lausuntopalvelussa. Luonnoksen strategiset tavoitteet sekä valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen sisällytettävät ministeriön strategiset tavoitteet rakentuvat samojen vaikuttavuustavoitteiden mukaisesti.

 

Miten avustusta haetaan: opetus- ja kulttuuriministeriöstä myönnettävät avustukset

Avustusta haetaan ensisijaisesti opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa.

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste.  Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Haku paperilomakkeella

Avustusta on edelleen mahdollista hakea myös paperilomakkeella.

Paperilomakkeelle tehdyn hakemuksen allekirjoittavat hakijan viralliset nimenkirjoittajat. Jos nimenkirjoitusoikeus on useammalla henkilöllä yhdessä, tarvitaan näiden kaikkien allekirjoitukset.

Paperilomakkeella tehdyn hakemuksen liitteenä tulee toimittaa selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (esim. yhdistys- tai kaupparekisteriote, ote kunnan hallintosäännöstä). Jos avustusta on haettu paperilomakkeella, selvitys avustuksen  käytöstä tehdään ministeriölle erillisellä lomakkeella.

Hakemuksen tulee olla perillä opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamossa viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä klo 16.15. Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä. Hakemuksen lähettämistä sähköpostilla ei suositella, sillä hakemuksen liitteet voivat hävitä.

Kirjaamon käyntiosoite: Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki
 Kirjaamon aukioloajat: ma–pe klo 7.30–16.15
 Postiosoite: PL 29, 00023 Valtioneuvosto

Hakemus hylätään, jos se saapuu opetus- ja kulttuuriministeriöön määräajan jälkeen.

Hakuaika ja käsittely ministeriössä

Hakuaika alkaa 7.9.2016 ja päättyy 31.10.2016 klo 16.15.

Avustuspäätökset pyritään tekemään maaliskuun 2017 aikana.

Miten avustusta haetaan: aluehallintovirastoista myönnettävät valtionavustukset

Aluehallintovirastoista myönnettävien kirjastojen alueellisen ja paikallisen kokeilu- ja kehittämistoiminnan hankkeiden valtionavustusten hakemukset tehdään yleisten kirjastojen sähköisessä hankerekisterissä http://hankkeet.kirjastot.fi. Hakemukset lähetetään oman toimialueen kirjastoasioita hoitavaan aluehallintoviraston kirjaamoon. Hakemus voidaan tehdä suoraan hankerekisteristä pdf-tiedostona sähköpostilla.

Hakuaika ja käsittely aluehallintovirastoissa

Hakemusten tulee olla perillä aluehallintoviraston kirjaamossa joko postitse tai sähköisesti viimeistään 31.10.2016 klo 16.15.

Aluehallintovirastojen kirjastoasiantuntijat asettavat hakemukset kiireellisyys- ja tärkeysjärjestykseen yhteisten perusteiden mukaisesti ja kuultuaan opetus- ja kulttuuriministeriön kannan tekevät päätökset helmi–maaliskuussa 2017. Tieto päätöksistä toimitetaan hakijoille kirjallisesti.

Lisätietoja

Aluehallintovirastojen kirjastoasiantuntijat:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kristiina Kontiainen ja Antti Seppänen
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Päivi Almgren
Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen ja Pirkko Rusi
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Merja Kummala-Mustonen
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Anneli Ketonen ja Marjariitta Viiri
Lapin aluehallintovirasto, Satu Ihanamäki
Ruotsinkieliset ja kaksikieliset hankkeet, Susanne Ahlroth

Aluehallintovirastojen asiantuntijoiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi

Aluehallintovirastojen kirjaamoiden sähköpostiosoitteet: kirjaamo.etela@avi.fi, kirjaamo.lounais@avi.fi, kirjaamo.ita@avi.fi, kirjaamo.pohjois@avi.fi, kirjaamo.lansi@avi.fi, kirjaamo.lappi@avi.fi

 

 

 

 

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Hakukohtaiset perusteet

Hankkeella on selkeät tavoitteet ja toimenpiteet sekä ajallinen suunnitelma.
Hankkeella on kustannusarvio, johon sisältyy myös kunnan rahoitusosuus.
Hanke on yleisesti hyödynnettävissä.
Alueellinen ja/tai valtakunnallinen yhteistyö on suositeltavaa.

Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

monikulttuurisuuden, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen ks. Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelma  
sukupuolten tasa-arvon edistäminen ks. OKM:n toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma 2013 –2017
kestävän kehityksen edistäminen ks. Suomi, jonka haluamme 2050 – Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Valtionavustusta haetaan yhteiskunnallisesti hyväksyttävään tarkoitukseen.  
Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.  
Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
Valtionavustuksen myöntäminen aiheuttaa enintään vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia.

Esteitä avustuksen myöntämiselle

Kehittämisavustusta ei myönnetä kirjaston perustoimintaan kuten esim. kirjastoaineiston hankkimiseen tai kirjaston sisustamiseen.

Monialaisissa hankkeissa kirjastojen määrärahasta voidaan myöntää avustuksia vain kirjastojen osuuteen. Muiden hallintokuntien on haettava omat rahoitusosuutensa muista määrärahoista.

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

Millaisia ehtoja avustuksen käyttöön liittyy?

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Ministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään 80 prosenttia avustettavan hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus ei yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien menojen määrää. Hyväksyttävät menot määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Hyväksyttäviksi menoiksi luetaan palkoista, palkkioista ja niiden sivukuluista vuodessa enintään 80 000 euroa vuodessa henkilöä kohti.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustusten käytön valvonta

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Avustuksen saajan edellytetään raportoivan menoista kustannuspaikkatasoisesti, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Hankinnat ja kilpailutus

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä. (Laki julkisista hankinnoista 348/2007)

  • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
  • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tällöin /tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 7 000 euroa.

Miten tuloksista ja avustuksen käytöstä raportoidaan

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Avustuksen saajan edellytetään raportoivan menoista kustannuspaikkatasoisesti, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Sähköisessä asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset voi jatkossa tehdä OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeilla tehdyistä avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle erillisellä lomakkeella.

Lomakkeet

Paperinen haku:

Erityisavustuksen hakulomake (doc)

Selvityslomake (doc)

Myönnetyt avustukset

Kirjastot

Lisätietoja

Leena Aaltonen,  Kulttuuriasiainneuvos    

OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto, Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue  

puh. 02953 30344, leena.aaltonen@minedu.fi