FI SV

Avustukset valtakunnallisille hankkeille tekijänoikeusjärjestelmän kehittämiseksi

Avustus on tarkoitettu yleisiin tekijänoikeusjärjestelmän kehittämishankkeisiin.

Hakuaika on päättynyt 28.3.2017

 

Mihin ja kenelle avustus on tarkoitettu?

Avustuksen tavoite on edistää tekijänoikeuksia ja tekijänoikeusjärjestelmää koskevaa tiedotusta ja koulutusta sekä parantaa tekijänoikeuslainsäädännön ja –järjestelmän yleistä toimivuutta. Hankkeiden toteuttajien tulee olla valtakunnallisia järjestöjä, yhteisöjä tai niiden yhteenliittymiä. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille. Hakijan on oltava oikeuskelpoinen. Hakijalla tulee olla riittävä osaaminen ja kokemus tekijänoikeusjärjestelmän valtakunnallisesta kehittämisestä sekä riittävät omat taloudelliset ja muut edellytykset hankkeen toteuttamiseksi.

Avustuksia voidaan vuonna 2017 myöntää seuraaviin tarkoituksiin:

  1. koulutustilaisuuksien järjestäminen ja/tai koulutusmateriaalin tuottaminen
  2. tiedotustoiminta ja/tai tiedotusmateriaalin tuottaminen
  3. neuvonta- ja tietopalveluiden kehittäminen
  4. tekijänoikeusjärjestelmän toimivuutta edistävä tutkimus ja/tai kehittämistyö
  5. aineettomien oikeuksien päivään liittyvän valtakunnallisen tekijänoikeusohjelman järjestäminen

Jaettavissa oleva määrä

Ministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä 330 000 euroa.

 

Avustuksen tavoite

Avustuksen tavoite on edistää tekijänoikeuksia ja tekijänoikeusjärjestelmää koskevaa tiedotusta ja koulutusta sekä parantaa tekijänoikeuslainsäädännön ja –järjestelmän yleistä toimivuutta.

Miten avustusta haetaan?

Avustusta haetaan ensisijaisesti opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa.

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste.  Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Haku paperilomakkeella

Avustusta on edelleen mahdollista hakea myös paperilomakkeella.

Paperilomakkeelle tehdyn hakemuksen allekirjoittavat hakijan viralliset nimenkirjoittajat. Jos nimenkirjoitusoikeus on useammalla henkilöllä yhdessä, tarvitaan näiden kaikkien allekirjoitukset.

Paperilomakkeella tehdyn hakemuksen liitteenä tulee toimittaa selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (esim. yhdistys- tai kaupparekisteriote, ote kunnan hallintosäännöstä). Jos avustusta on haettu paperilomakkeella, selvitys avustuksen  käytöstä tehdään ministeriölle erillisellä lomakkeella.

Hakemuksen tulee olla perillä opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamossa viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä klo 16.15. Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä. Hakemuksen lähettämistä sähköpostilla ei suositella, sillä hakemuksen liitteet voivat hävitä.

Kirjaamon käyntiosoite: Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki
 Kirjaamon aukioloajat: ma–pe klo 7.30–16.15
 Postiosoite: PL 29, 00023 Valtioneuvosto

Hakemus hylätään, jos se saapuu opetus- ja kulttuuriministeriöön määräajan jälkeen.

Millä perusteella hakemuksia arvoidaan?

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

Hakukohtaiset myöntöperusteet

Avustukset ovat erityisavustuksia. Hankkeen tulee olla valtakunnallinen. Erityisavustus on tarkoitettu teemaltaan ja kestoltaan rajattuihin hankkeisiin tai erityisavustuksen käyttötarkoituksen mukaisen käyttötarkoituksen aloituskustannuksiin ja käynnistämiseen.

Tarkoituksena ei ole, että erityisavustuksista tulee hankkeen, toiminnan tai järjestön pysyvä rahoitusmuoto, jolle haetaan vuosittain uutta erityisavustusta. Pidempikestoisille hankkeille rahoitusta voidaan myöntää pääsääntöisesti hankkeen käynnistämiseen ja alkuvaiheisiin enintään 24 kuukaudeksi. Avustuksia ei yleensä myönnetä laitehankintoihin tai ostopalveluihin. Avustuksia voidaan myöntää hankkeelle välttämättömiin ostopalveluihin, ja tällaiset käyttötarkoitukset tulee erityisesti perustella hakemuksessa.

Omarahoitus katsotaan eduksi hakemuksia arvioitaessa.

Hakijan taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset

Hakijan talouden tulee olla vakaalla pohjalla. Lisäksi hakijan tulee täyttää seuraavat ehdot: hakija ei ole konkurssissa, hakija ei ole laiminlyönyt oleellisesti veroja tai sosiaaliturvamaksuja, toiminnan vastuuhenkilö ei ole syyllistynyt aiemmin rikokseen avustuksia haettaessa eikä häntä ole asetettu liiketoimintakieltoon.

Hankkeen valtakunnallisuus

Hankkeen tulee olla valtakunnallinen tai muutoin kansallisesti merkittävä. Hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella ministeriö arvioi, miten laajasti Suomessa tai kansainvälisesti hanketta toteutetaan, mikä on hankkeessa kehitettävien palveluiden alueellinen kattavuus sekä onko hanke kansallisesti ainutlaatuinen ja merkittävä.

Yhteistyötahot

Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon, miten hakijan on tarkoitus tehdä yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden, julkisen sektorin tai yksityisen sektorin toimijoiden kanssa.

Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

  • Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 §:n 1 mom.):
  • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
  • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
  • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
  • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

Esteitä avustuksen myöntämiselle

Avustuksia ei myönnetä työmarkkinatoimintaan. 

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Avustusta ei myönnetä, mikäli hakemus ei saavu opetus- ja kulttuuriministeriöön määräaikaan mennessä.

 

Millaisia ehtoja avustusten käyttöön liittyy?

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa pääsääntöisesti enintään 80 prosenttia avustettavan  hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus voidaan myöntää täysimääräisenä, jos siihen on avustuksen myöntämisen tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömät ja perustellut syyt. Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää. Hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytön valvonta

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Avustuksen saajan edellytetään raportoivan menoista kustannuspaikkatasoisesti, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Hankinnat ja kilpailutus

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.

Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.

(Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 7 000 euroa.

 

Miten tuloksista ja avustuksen käytöstä raportoidaan?

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Avustuksen saajan edellytetään raportoivan kustannuksista kustannuspaikkakohtaisesti.

HUOM! Käyttöajan muuttamista koskeva hakemus on tehtävä viimeistään kuukautta ennen päätöksessä mainitun käyttöajan loppumista.

Sähköisessä asiointipalvelussa haetuista, vuodelle 2017 myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa. Paperilomakkeilla tehdyistä avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle erillisellä lomakkeella.

Lomakkeet ja liitteet

Paperinen haku:

Erityisavustuksen hakulomake (doc)

Selvityslomake (doc)

Avustukseen sovellettavat säädökset

Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Avustuksia ei myönnetä laitehankintoihin tai ostopalveluihin. Avustuksia voidaan myöntää hankkeelle välttämättömiin ostopalveluihin, kuten internetsivujen tekeminen tai julkaisun taittaminen, mutta tällaiset käyttötarkoitukset tulee erityisesti perustella hakemuksessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on valtionavustuslain 16 §:n nojalla oikeus tarvittaessa suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia.

Myönnetyt avustukset

 2017 | 2016 | 2015

Tekijänoikeus

Lisätietoja

Hallitusneuvos Anna Vuopala, puh. 02953 30331
Hallitussihteeri Perttu Virtanen, puh. 02953 30505
etunimi.sukunimi@minedu.fi