Ändringar i studiestödet och studerandenas boendestöd

Takaisin
verkkouutinen / webbnyhet

13-01-2017

Nivåerna på studiepenningen förenhetligas, statsborgen för studielånet höjs och stödtiden förkortas. De studerande överförs till det allmänna bostadsbidraget. Ändringarna träder i kraft den 1 augusti 2017. Republikens president stadfäste lagarna på fredagen.

Nivån på studiepenningen för högskolestuderande förenhetligas med studiepenningen för andra stadiet (högst 250,28 e/mån). Beloppet på statsborgen för studielånet höjs, varvid studiestödets (studiepenning och studielån) totala belopp stiger.

Höjningen av beloppet på studiepenningen och bostadstillägget som återkrävs på basis av den studerandes egna inkomster sänks från 15 % till 7,5 %. Från den 1 januari 2018 påverkar föräldrarnas inkomster inte längre studiepenningen för en studerande på andra stadiet i åldern 18–1 9 år som bor självständigt. Den studerandes egna inkomstgränser binds till förtjänstnivåindexet.

Stödtiden för alla högskolestudier förkortas från 64 månader till 54 månader. Dessutom förkortas stödtiden per examen med två månader.

De studerande överförs till det allmänna bostadsbidraget med undantag för dem som studerar utomlands och studerande vid avgiftsbelagda linjer vid folkhögskolor och idrottsinstitut som bor i läroanstaltens elevhem.

När riksdagen godkände lagarna förutsatte den att statsrådet överväger att införa ett försörjartillägg till studiestödet.

Centrala ändringar

Mer information:
- konsultativa tjänstemannen Virpi Hiltunen, tfn 0295 3 30110, virpi.hiltunen@minedu.fi
- regeringssekreterare Carita Meriläinen, tfn 0295 3 30017, carita.merilainen@minedu.fi

På Fpa:s webbplats finns mer information om studiestöd  och stöd för boende

Frågor och svar om inkluderingen av de studerande i systemet för allmänt bostadsbidrag (SHM)