Etusivu Verkkouutiset Cupore selvitti kirjastojen hankeavustusten vaikuttavuutta

Cupore selvitti kirjastojen hankeavustusten vaikuttavuutta

Takaisin
verkkouutinen

12-11-2015

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen selvityksen mukaan harkinnanvaraiset avustukset ovat kirjastoille tärkeitä kehittämis- ja innovaatiotoiminnan välineitä. Niiden vaikuttavuutta on kuitenkin hankala arvioida. Usein vaikutukset näkyvät vasta pidemmän ajan kuluessa.

Kirjastojen hankerekisterin visualisoinnissa voi tarkastella hankkeita mm. teeman, alueen tai ajankohdan mukaan.

Kirjastot ovat viime vuosina toteuttaneet harkinnanvaraisilla valtionavustuksilla runsaasti erilaisia kokeilu- ja kehittämishankkeita. Hanketoiminnan tavoitteena on parantaa kirjastopalveluja kansallisten kirjastopoliittisten linjausten mukaisesti ja kannustaa kirjastoja innovatiivisiin käytäntöihin ja kokeiluihin.

Yleiset kirjastot ovat toteuttaneet vuodesta 2010 lähtien noin 1300 hanketta, joihin on kohdentunut valtioavustuksia yhteensä lähes 17 miljoonaa euroa. Avustusta on myönnetty muun muassa kirjastopalveluiden yleiseen kehittämiseen, lukemisen edistämiseen ja tilasuunnitteluun sekä henkilökunnan osaamisen, oppimisympäristöjen, yhteisöllisyyden ja verkkopalvelujen kehittämiseen.

Selvityksen perusteella kirjastojen hanketoiminta vaikuttaa tulokselliselta, ja monet hankkeet ovat onnistuneet tavoitteidensa saavuttamisessa. Hankkeissa on saatu aikaan myös laajempaa ja pidempiaikaista vaikuttavuutta. Kehittämisavustukset ovat olleet monille kirjastoille tärkeitä innovaatio- ja kokeilutoiminnan välineitä, joita ilman vastaavaa työtä ei voitaisi tehdä ainakaan samassa mittakaavassa.

Selvityksessä todetaan, että vaikuttavuuden näkökulmasta relevantteja tavoitteita ei ole eritelty OKM:n uusimmassa kirjastopolitiikan strategiassa niin selkeästi, että tavoitteiden saavuttamista voitaisiin systemaattisesti arvioida. Toisaalta kirjastolaitoksen kehittämisessä ja kirjastopolitiikassa ajankohtaiset teemat, kuten asiakasnäkökulma, käyttäjäystävällisyys, verkostoituminen, kirjasto tapahtumapaikkana, osallistuminen ja yhteisöllisyys ohjaavat myös kokeilutoiminnan tavoitteenasettelua.

Cupore tarkasteli opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä yleisten kirjastojen kehittämishanketoiminnan vaikuttavuutta ja kirjastopoliittista strategisuutta. Näkökulmana oli kehittämishankkeiden suhde opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopoliittiseen ohjaukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 1980-luvulta lähtien ohjannut yleisten kirjastojen kehittämistä vuosittaisilla harkinnanvaraisilla valtionavustuksilla. Vuodesta 2012 lähtien kehittämishankkeiden avustustoiminta on ollut delegoituna aluehallintovirastoihin.

 

Etusivu Verkkouutiset Cupore selvitti kirjastojen hankeavustusten vaikuttavuutta