Etusivu Tiede Tieteeseen liittyviä organisaatioita ja toimijoita

Tieteen toimijoita ja organisaatioita opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla

Tieteeseen liittyviä tehtäviä opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla hoitavat

  • opetus- ja kulttuuriministeriön alaiset virastot ja laitokset
  • opetus- ja kulttuuriministeriön tai valtioneuvoston asettamat asiantuntijaelimet
  • sekä yhteistyöorganisaatiot

Tieteen tehtäviä hoitavat virastot ja laitokset

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedepolitiikan hallinnonalan virastoja ja laitoksia ovat Suomen Akatemia, arkistolaitos, Kotimaisten kielten keskus ja Varastokirjasto, joiden toimintaa rahoitetaan valtiontalousarvioista. Opetus- ja kulttuuriministeriö käy virastojen ja laitosten kanssa vuosittain tulosneuvottelut, joissa sovitaan toiminnan tavoitteet sekä talousarvioon esitettävät määrärahat.

Suomen Akatemia on keskeinen tieteellisen tutkimuksen rahoittaja. Akatemian tehtävänä on nostaa suomalaisen perustutkimuksen laatua ja arvostusta kilpailuun perustuvalla tutkimusrahoituksella. Akatemia rahoittaa monipuolista perustutkimusta, joka antaa pohjan innovatiiviselle soveltavalle tutkimukselle ja uuden tiedon hyödyntämiselle. Pääosa Akatemian rahoituksesta kanavoituu yliopistoissa tehtävään tutkimukseen. Akatemia hoitaa myös EU:n tutkimusohjelmien ja kansainvälisten tutkimusorganisaatioiden hallintoa yhteistyössä Tekesin kanssa.

Arkistolaitos on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tuloksena yksilölle ja yhteiskunnalle merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä.

Arkistolaitokseen kuuluvat Kansallisarkisto sekä Hämeenlinnan, Oulun, Turun, Mikkelin, Vaasan, Jyväskylän ja Joensuun maakunta-arkistot. Saamelaisarkisto toimii osana Kansallisarkistoa saamelaiskulttuurikeskuksessa Sajoksessa Inarissa.

Arkistolaitoksen tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön liittyvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, edistää tutkimusta sekä ohjata, kehittää ja tutkia arkistotointa. Kansallisarkisto toimii myös yksityisten lakisääteistä valtionapua saavien arkistojen valtionapuviranomaisena.

Kotimaisten kielten keskus (Kotus) on valtion kielenhuollon asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Sen tehtävät ovat suomen ja ruotsin kielen huolto, neuvonta ja sanakirjatyö sekä kielenhuoltoon ja sanakirjatyöhön liittyvä tutkimus. Lisäksi keskus koordinoi saamen kielen, viittomakielen ja romanikielen huoltoa.

Keskus edistää kielen asiantuntijana toimialaansa kuuluvien kielten hyvää ja selkeää käyttöä yhteiskunnassa.

Varastokirjasto ottaa vastaan ja säilyttää tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista siirrettävää aineistoa ja asettaa sen tarvitsijoiden käyttöön. Varastokirjaston toimintaa ohjaa johtokunta.


Tieteen alan asiantuntijaelimet

Tutkimus- ja innovaationeuvosto on tieteen, teknologian ja tieteellisen koulutuksen yleiseen edistämiseen liittyvien tärkeiden kysymysten käsittelemistä varten. Neuvoston puheenjohtajana toimii pääministeri. 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on opetus- ja kulttuuriministeriön asettama asiantuntijaelin, joka tekee esityksiä ja antaa lausuntoja tutkimusetiikkaan liittyvistä lainsäädännöllistä ja muista kysymyksistä sekä tiedottaa tutkimuseettisistä aiheista. Neuvottelukunta on laatinut muun muassa menettelyohjeet hyvän tieteellisen käytännön loukkausten ja tieteellisessä tutkimuksessa ilmenevän vilpin ehkäisemiseksi, käsittelemiseksi ja tutkimiseksi.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta seuraa tieteen, taiteen ja tekniikan eri alojen saavutuksia Suomessa ja ulkomailla sekä muun kansallisen ja kansainvälisen tiedon kehitystä. Neuvottelukunta jakaa vuosittain kohdeapurahoja ja tekee esityksen tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajista sekä laatii tietokirjallisuuden osalta laatukirjallisuuden ostotukilistat.


Tieteen yhteistyöorganisaatiot 

Tiedeakatemiain neuvottelukunta on Suomen Tiedeseuran, Suomalaisen Tiedeakatemian, Teknillisten Tieteiden Akatemian ja Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland rf:n yhteiselin, jonka tehtävänä on edistää jäsenakatemioidensa välistä yhteistyötä ja edustaa niitä kansainvälisissä yhteyksissä.

Suomen Tiedeseura ja Suomalainen Tiedeakatemia kattavat kaikki tieteenalat. Niiden tärkein tavoite on tieteen edistäminen ja eri aloja edustavien tutkijoiden välisten yhteyksien helpottaminen. Ne järjestävät kokouksia, seminaareja ja symposioita, julkaisevat tieteellisiä sarjoja ja monografioita sekä myöntävät palkintoja ja tutkimusapurahoja.

Teknillisten Tieteiden Akatemia r.y. (TTA) ja Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland r.f. (STV) ovat vuonna 1994 perustaneet yhdessä Tekniikan edistämissäätiön kanssa Teknistieteelliset akatemiat - De Tekniskvetenskapliga akademierna r.y:n, jossa on myös yritysjäseniä. Kansainvälisissä yhteyksissä käytetään nimeä The Finnish Academies of Technology (FACTE).

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) on Suomessa toimivien tieteellisten seurojen valtakunnallinen yhteistoimintaelin, joka toimii opetusministeriön vahvistamien sääntöjen mukaisesti. TSV valvoo ja edistää jäsenseurojensa toimintaedellytyksiä mm. tekemällä julkaisutoimintaa ja tieteen asemaa koskevia aloitteita ja antamalla lausuntoja. Se pyrkii osaltaan kehittämään tieteellistä yhteistyötä ja tieteellisen informaation kulkua.

TSV:hen kuuluu 250 jäsenseuraa kaikilta tieteenaloilta. Tiedekirja on osa TSV:n julkaisukeskusta, joka tarjoaa jäsenistölle julkaisujen painattamiseen ja levittämiseen liittyviä palveluja. Valtuuskunta järjestää muiden yhteistyökumppaneiden kanssa joka toinen vuosi Tieteen päivät. TSV julkaisee Tieteessä tapahtuu -lehteä.

Etusivu Tiede Tieteeseen liittyviä organisaatioita ja toimijoita