Etusivu Tiede Lait ja ohjeet

Lait ja ohjeet

Sivulle on koottu lista keskeisistä tiedepolitiikan organisaatioita sekä tieteen rahoitusta koskevista laeista ja asetuksista. Säädökset löytyvät suomeksi ja ruotsiksi valtion säädöstietopankki Finlexistä. Ajan tasalle toimitettujen säädösten tietokanta sisältää päivitetyt säädöstekstit, joissa lakiin tai asetukseen tehdyt muutokset on kirjoitettu säädöstekstin sisään.

Tietokannasta voi hakea myös säädöskäännöksiä sekä opetusministeriön antamia alemman tason säädöksiä eli määräyksiä ja ohjeita.

Tiedettä koskevia lakeja

Asetus tutkimus- ja innovaationeuvostosta (1043/2008)
Asetuksessa säädetään mm. tutkimus- ja innovaationeuvoston tehtävistä, kokoonpanosta ja organisoinnista.

Arkistolaki (831/1994 + muutokset)
Laissa määriteltyjä arkistonmuodostajia koskevassa laissa säädetään mm. arkistolaitoksesta, arkistotoimesta, asiakirjoista ja yksityisarkistoista.

Asetus arkistolaitoksesta (832/1994 + muutokset)
Asetuksessa säädetään mm. arkistolaitoksen tehtävistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus arkistolaitoksen suoritteiden maksuista  (1064/2013)
Asetuksessa säädetään arkistolaitoksen maksuttomista suoritteista, maksullisista julkisoikeudellista suoritteista ja liiketaloudellisesti hinnoiteltavista suoritteista.

Laki yksityisten arkistojen valtionavusta (1006/2006)
Laissa säädetään yksityisluontoiselle arkistolle arkistoaineksen kokoamista, säilyttämistä, järjestämistä ja luetteloimista sekä tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden käyttöön asettamista varten myönnettävästä valtionavusta.

Laki Suomen Akatemiasta (922/2009)
Laissa säädetään opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvasta tiedehallinnon keskuselimenä toimivasta Suomen Akatemiasta.

Valtioneuvoston asetus Suomen Akatemiasta (979/2009)
Asetuksessa säädetään mm. Suomen Akatemian hallituksesta, tieteellisistä toimikunnista ja hallinnosta.

Opetusministeriön asetus Suomen Akatemian suoritteista perittävistä maksuista (1848/2009)
Asetuksessa säädetään Suomen Akatemian maksuista ja niiden perusteista.

Laki Kotimaisten kielten keskuksesta (1403/2011)
Laissa säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön alaisesta Suomen ja ruotsin kielen huolto-, neuvonta- ja sanakirjatyöhön sekä kielen huoltoon ja sanakirjatyöhön liittyvää tutkimusta varten olevasta Kotimaisten kielten keskuksesta.

Valtioneuvoston asetus Kotimaisten kielten keskuksesta (1566/2011)
Asetuksessa säädetään mm. Kotimaisten kielten keskuksen tehtävistä.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kotimaisten kielten keskuksen suoritteiden maksuista (1063/2013)
Asetuksessa säädetään Kotimaisten kielten keskuksen maksuttomista suoritteista ja liiketaloudellisesti hinnoiteltavista suoritteista.

Yliopistolaki (558/2009)
Laissa säädetään mm. Kansalliskirjastosta.

Yliopistoasetus (770/2009)
Asetuksessa säädetään mm. Kansalliskirjaston johtokunnan tehtävistä.

Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007)
Laissa säädetään mm. painotuotteiden, ääni- ja kuvatallenteiden ja elokuvien lisäksi myös muiden tallenteiden, kotimaisten verkkoaineistojen sekä Suomessa lähetettävien televisio- ja radio-ohjelmien saattamisesta lakisääteisen arkistoinnin piiriin. 

Laki Varastokirjastosta (1078/1988)
Laissa säädetään tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista siirrettävän aineiston säilyttämistä ja käyttöönasettamista varten olevasta opetusministeriön alaisesta Varastokirjastosta.

Asetus Varastokirjastosta (94/1992)
Asetuksessa säädetään mm. Varastokirjaston tehtävistä.

Opetusmisteriön asetus Varastokirjaston suoritteista perittävistä maksuista (1346/2006)
Asetuksessa säädetään Varastokirjaston maksuista ja niiden perusteista.

Opetusministeriön asetus yliopistojen suoritteista perittävistä maksuista (737/2007)
Asetuksessa säädetään mm. yliopistojen kirjasto- ja tietopalveluiden maksuista.

Laki raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä (1054/2001)
Laissa säädetään mm. raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuottoa vastaavien määrärahojen jakosuhteesta edunsaajille.

Valtionavustuslaki (688/2001)
Laissa säädetään perusteista ja menettelyistä, joita noudatetaan myönnettäessä valtionavustuksia eli laissa tarkoitettua tuenluonteista rahoitusta tietyn toiminnan tai hankkeen avustamiseksi.

Etusivu Tiede Lait ja ohjeet