Etusivu Tekijänoikeus Tekijänoikeusneuvosto

Tekijänoikeusneuvosto

Tekijänoikeusneuvoston tehtävänä on avustaa opetus- ja kulttuuriministeriötä tekijänoikeutta koskevien asioiden käsittelyssä sekä antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta. Neuvostosta on säädetty tekijänoikeuslaissa ja asetuksessa. Valtioneuvosto määrää neuvoston kokoonpanon kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvoston nykyinen toimikausi on 15.10.2015 - 14.10.2018


Neuvostossa ovat edustettuina keskeiset tekijänoikeuslaissa säädettyjen oikeuksien haltijat ja suojakohteiden käyttäjät. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään yksi jäsen nimetään näiden tahojen ulkopuolelta.

Tekijänoikeusneuvoston lausunnot

Tekijänoikeusneuvosto antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta. Jos lausuntopyynnössä on kyse muiden oikeudenalojen tulkinnasta tai kyse on sopimusriidasta eikä tekijänoikeuslain tulkinnasta, tekijänoikeusneuvosto ei näiltä osin anna lausuntoa. Asia käsitellään osapuolten esittämien tietojen perusteella, eikä tekijänoikeusneuvosto lähtökohtaisesti itse hanki näyttöä asiassa. Lausunnot ovat suosituksen luonteisia. Ne eivät oikeudellisesti sido tuomioistuinta, lausunnon pyytäjää eikä tämän vastapuolta.

Tekijänoikeusneuvoston lausunnoissa on käsitelty tärkeimpiä tekijänoikeuden tulkintakysymyksiä, mm. teostasoa, taloudellisia ja moraalisia oikeuksia, julkista esittämistä, tekijänoikeuden rajoituksia ja tekijänoikeuden siirtymistä. Lausunnot löytyvät Tekijänoikeusneuvoston lausunnot -sivulta.

Lausunnon pyytäminen tekijänoikeusneuvostolta 

Lausuntoa voi pyytää kuka tahansa, esimerkiksi yksityishenkilöt, yritykset, yhteisöt, poliisi, hallintoviranomaiset ja tuomioistuimet. Lausunnon pyytäminen ei edellytä henkilökohtaisen intressin olemassaoloa.

Tekijänoikeusneuvosto antaa lausuntoja kirjallisen lausuntopyynnön perusteella. Lausuntopyyntö voidaan esittää myös sähköpostitse (tekijanoikeusneuvosto@minedu.fi). Jos lausuntopyynnössä tarkoitetussa asiassa on vastapuoli, tälle varataan mahdollisuus antaa vastine, jollei vastineen antaminen ole ilmeisen tarpeetonta. Tekijänoikeusneuvosto käsittelee lausuntoasiat täysistunnossa tai jaostossa.

Käsittelyajat voivat vaihdella vireillä olevien lausuntopyyntöjen määrästä riippuen. Tällä hetkellä on syytä varautua vähintään vuoden käsittelyaikaan. Lisätietoja käsittelyajoista saa tekijänoikeusneuvoston sihteeriltä.

Lausuntopyynnön laatiminen


Lausuntopyyntö on vapaamuotoinen eikä edellytä juridista asiantuntemusta. Lausuntopyynnön on hyvä olla riittävän seikkaperäinen, jotta tekijänoikeusneuvosto saa tarvittavat tosiseikat tietoonsa. Lausuntopyyntöön on lisäksi sisällytettävä hakijan ja mahdollisen vastapuolen nimi ja yhteystiedot sekä mahdollisesti liitemateriaali (esim. jäljennös tai valokuva teoksesta jota asia koskee) teostason ja muiden asiaan mahdollisesti liittyvien tekijänoikeudellisten seikkojen arvioimiseksi. Liitemateriaali on suositeltavaa toimittaa ainakin sähköpostitse sekä liitemateriaalin muodosta riippuuen myös postitse. Lisätietoja saa tarvittaessa tekijänoikeusneuvoston sihteeriltä.

Yhteystiedot:
Tekijänoikeusneuvosto
Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 Valtioneuvosto
puh 0295 3 30505 
faksi (09) 1607 7132
tekijanoikeusneuvosto@minedu.fi

Tekijänoikeusneuvoston sihteerinä toimii hallitussihteeri Perttu Virtanen.

Etusivu Tekijänoikeus Tekijänoikeusneuvosto