Vireillä olevat lainsäädäntöhankkeet: tekijänoikeus

Sivulle on koottu tietoja opetus- ja kulttuuriministeriön keskeisistä tekijänoikeuteen liittyvistä säädöshankkeista.

Hanke-esittelystä löytyvät yhteystiedot valmistelijoille, joilta saa lisätietoja sekä linkit hankkeeseen liittyviin asiakirjoihin. Hankkeiden tietoja päivitetään niiden edetessä.

Tekijänoikeuslain muutokset ja laki orpoteosten käyttämisestä

Tekijänoikeuslakiin tehdään tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta annetun direktiivin muuttumisesta aiheutuvat muutokset. Orpoteosten tietyistä sallituista käyttötarkoituksista annettu direktiivi saatettaisiin kansallisesti voimaan orpoteosten käyttämisestä annetulla lailla.


Jakeluvelvoitteen alaisten kanavien tekijänoikeuskorvaukset (must carry -velvoite)

Ministeriössä valmistellaan hallituksen esitystä, jossa tekijänoikeuslakiin ehdotetaan palautettavaksi tekijöille oikeus korvaukseen viestintämarkkinalaissa säädetyn jakeluvelvoitteen (ns. must carry -velvoite) alaisten kanavien edelleen lähettämisestä.


Tekijänoikeuslain muutokset

Tekijänoikeuslakiin valmistellaan muutospakettia, johon kuuluisivat kohtuullista korvausta koskevat tekijänoikeuslain säännökset, televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelut, hyvitysmaksujärjestelmän uudistaminen, luvattoman verkkojakelun vastaiset toimet sekä eräät äänitallenteiden suojan liittymäkrittereihin, sopimuslisenssijärjestelmään ja lain selkeyttämiseen liittyvät kysymykset.


Lainauskorvaus

Tekijänoikeuslakiin valmistellaan muutosta, jossa lainauskorvaus ulotettaisiin kuntien yleisistä kirjastoista tapahtuvan lainaamisen lisäksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjastoista tapahtuvaan teosten lainaamiseen.


Hyvitysmaksujärjestelmän uudistus

Yksityisen kopioinnin hyvitys (ns. hyvitysmaksu) esitetään maksettavaksi valtion talousarviomäärärahasta.


Tekijänoikeuden yhteishallinnointi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä muutettavaksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annettua lakia. Esityksellä pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/26/EU tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista sekä usean valtion alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla.