Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointi

Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointihankkeessa kehitetään menetelmiä kansallisten tekijänoikeusjärjestelmien laaja-alaiseen arviointiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman tutkimushankkeen toteuttaa Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore).

Tavoitteena on lisätä tietoa päätöksenteon ja suunnittelun tueksi

Hankkeen päämääränä on määrittää arviointimenetelmiä poliittisen päätöksenteon tietopohjan parantamiseksi ja tekijänoikeusjärjestelmän kehittämisen tueksi. Arviointi lisää järjestelmän läpinäkyvyyttä sekä sidosryhmien valmiuksia ottaa kantaa ja keskustella tekijänoikeuspolitiikasta.

Tutkimukseen valitut arviointikohteet ja indikaattorit auttavat havainnoimaan muutostrendejä ja tunnistamaan hyviä käytäntöjä.

Määrällisten, laadullisten ja kuvailevien menetelmien avulla arvioidaan

  • tekijänoikeusjärjestelmän toimintaympäristöä
  • järjestelmän eri elementtejä
  • tekijänoikeusjärjestelmän kokonaisuutta

Arviointikehikkoa voidaan hyödyntää myös arvioitaessa tekijänoikeusjärjestelmän taloudellisia, kulttuurisia ja sosiaalisia vaikutuksia sekä hyvän hallintotavan toteutumista.

Kehitystyö jatkuu

Kansainvälisen näkökulman huomioimiseksi ja mahdollista kansainvälistä jatkokehittelyä varten hankkeessa on pidetty yhteyttä maailman henkisen omaisuuden järjestön (World Intellectual Property Organization, WIPO) sihteeristöön. Hanke toteutetaan englanninkielisenä.

Metodologiaoppaasta (Assessing the Operation of Copyright and Related Rights Systems) julkaistiin vuonna 2012 prototyyppi, johon perustuen hankkeen pilottivaihe alkoi vuonna 2013. Pilottivaihe vietiin loppuun vuonna 2015.

Pilottitutkimusten englanninkieliset raportit julkaistaan Cuporen internetsivuilla.


Lisätietoja: Tiina Kautio, tiina.kautio[at]minedu.fi