Sopimuslisenssijärjestöt ja niiden hyväksyminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymät tekijänoikeusjärjestöt voivat edustaa oman alansa tekijöitä, taiteilijoita ja yrityksiä, kerätä näille kuuluvia tekijänoikeuskorvauksia ja hoitaa käyttölupa-asioita sopimuslisenssijärjestöinä.

Sopimuslisenssijärjestöistä säädetään tekijänoikeuslaissa. Lain mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö voi hakemuksesta hyväksyä ”lukuisia Suomessa käytettyjen teosten” tekijöitä edustavan järjestön sopimaan teosten käyttämisestä sopimuslisenssijärjestönä.

Järjestöt voivat toimia sopimuslisenssijärjestönä seuraavissa tapauksissa:

 • Valokopiointi (13 §): kappaleen valmistaminen
 • Sisäinen tiedotuskäyttö (13 a §): kappaleen valmistaminen ja yleisölle välittäminen
 • Opetustoiminta ja tieteellinen tutkimus (14 §): kappaleen valmistaminen ja yleisölle välittäminen
 • Arkistot, kirjastot, museot (16 d §): kappaleen valmistaminen ja yleisölle välittäminen
 • Kokoelmaan sisältyvä taideteos (25 a §): kappaleen valmistaminen ja yleisölle välittäminen
 • Lähettäminen radiossa ja televisiossa (25 f §)
 • Lähetystekninen tallentaminen (25 f §): kappaleen valmistaminen
 • Arkistoidun tv-ohjelman uudelleen käyttäminen (25 g §)
 • Lehteen sisältyvän teoksen uudelleen käyttäminen (25 g §:n 2 mom.) 
 • Edelleen lähettäminen (25 h §)
 • Televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelu (25 l §)

Tekijällä tai muulla oikeudenhaltijalla, jota sopimuslisenssijärjestö ei suoraan edusta, on oikeus kieltää teoksen tai muun suojatun aineiston käyttö. Kielto-oikeus ei koske valokopiointia eikä edelleen lähettämistä.

Voimassa olevat hyväksymispäätökset

Opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt tekijänoikeuksien yhteishallinnointijärjestöjä toimimaan sopimuslisenssijärjestöinä seuraavasti:

Valokopiointi (13 §):

 • Kopiosto (2012–2016)

Sisäinen tiedotuskäyttö (13 a §):

 • Kopiosto (2015-2019)

Opetustallennus (14 §):

 • Kopiosto – televisio- ja radio-ohjelmiin sisältyvät teokset ja muut aineistot ja niiden oikeudenhaltijat, pois lukien av-tuottajien ja lähettäjäyritysten oikeudet (2013–2017)
 • Tuotos – televisio-ohjelmat, av-tuottajien oikeudet (2013–2017)
 • Gramex – äänitallenteet ja niille tallennetut esitykset, pois lukien televisio- tai radio-ohjelmiin sisältyvät (2012–2016)

Digitaalinen opetuskäyttö (14 §):

 • Kopiosto (2012–2016)  hyväksymisen alaan kuuluvat teoslajit lueteltu hyväksymispäätöksessä

Arkistot, kirjastot, museot (16 d §):

 • Sanasto – kirjalliset teokset (muut kuin Kopioston hyväksymisen piiriin kuuluvat) (2012–2 016)
 • Kopiosto – aikakautisiin julkaisuihin ja pienpainatteisiin sisältyvät kirjalliset teokset (esim. kartat ja muut selvittävät piirustukset), kuvataiteen muut teokset ja valokuvat (2012–2 016)
 • Kuvasto – kuvataiteen teokset ja Kuvaston edustamien valokuvataiteen oikeudenhaltijaryhmien teokset (2012–2016)
 • Kopiosto – muut teosvalokuvat ja tekijänoikeuslain 49 a §:n mukaiset valokuvat (2012–2016)

Kokoelmaan sisältyvä taideteos (25 a §):

 • Kuvasto (2012–2016)

Lähettäminen radiossa ja televisiossa (25 f §):

 • Teosto – sävellysteokset (2014-2018)
 • Sanasto – kirjalliset teokset (2014–2018)
 • Kuvasto – kuvataiteen teokset (2012–2016)

Lähetystekninen tallentaminen (25 f §):

 • Teosto – sävellysteokset (2014–2018)
 • Sanasto – kirjalliset teokset (2014–2018)
 • Gramex – äänitallenteille tallennetut esitykset ja äänitallenteet (2014–2018)
 • Kuvasto – kuvataiteen teokset (2012–2016)

Lähettäjäyrityksen arkistossa olevan kirjallisen teoksen uudelleen käyttäminen (25 g §:n 1 mom.)

 • Sanasto (2016-2020)

Lehteen sisältyvän teoksen uudelleen käyttäminen (25 g §:n 2 mom.)

 • Kopiosto (2015-2019)

Edelleen lähettäminen (25 h §):

 • Kopiosto ja Teosto (voimassa 2016 loppuun) . Kopiostolla neuvotteluvelvollisuus Tuotoksen kanssa

Televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelu (25 l §)

 • Teosto - sävellysteokset (2015-2019)
 • Gramex - äänitallenteille tallennetut esitykset ja äänitallenteet (2015-2019)
 • Tuotos - kuvatallenteet (2015-2019)
 • Kopiosto - muut kuin edellä mainitut pois lukien lähettäjäyritysten ja niille siirtyneet oikeudet (2015-2019)

Valmistelussa olevat

Ajankohtaista (päivitetään myöhemmin)

Tiettyjä erityistehtäviä hoitamaan hyväksytyt järjestöt

Lainauskorvausta hallinnoivat järjestöt

Tekijänoikeuslain 19 a §:n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi järjestön, jonka kautta tekijöille suoritetaan korvaus kirjastoista tapahtuvasta teosten lainaamisesta.

Hyväksytyt järjestöt (2012–2016):

 • Kopiosto ry – kuvataiteellisten teosten ja valokuvateosten tekijät
 • Sanasto ry – kirjallisten teosten tekijät
 • Teosto ry – luovan säveltaiteen alan teosten tekijät, sisältäen äänitteille tallennettujen teosten tekijät

Kuvataiteen jälleenmyyntikorvauksen keräävä järjestö

Tekijänoikeuslain 26 j §:n mukaan lain 26 i §:ssä säädetyn kuvataiteen jälleenmyyntikorvauksen kerää ja tilittää kuvataiteen teosten tekijöille Suomessa myytyjen teosten tekijöitä edustava järjestö, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö on hakemuksesta hyväksynyt tehtävään määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi.

Hyväksytty järjestö (2016–2020)

 • Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry

Äänitallenteen käyttämisestä suoritettavan maksun keräävä järjestö

Tekijänoikeuslain 47 a §:n 5 momentin mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy pykälän 1 ja 3 momentissa tarkoitetun järjestön hakemuksesta määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi. Kumpaankin tehtävään voidaan hyväksyä kerrallaan vain yksi oikeudenhaltijoita edustava järjestö.

Hyväksymispäätös koskee 1) 47 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan mukaisten korvausten (äänitallenteen käyttö) keräämistä ja tilittämistä esittäville taiteilijoille ja äänitallenteiden tuottajille ja 2) 47 §:n 3 momentin mukaisten korvausten (kuvallisen musiikkitallenteen käyttö) keräämistä ja tilittämistä sävellysteoksen esittäjille.

Hyväksytty järjestö (2016–2020)

 •  Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry.