Etusivu Tekijänoikeus Lait ja säädökset Tekijänoikeuslainsäädännön uudistukset

Tekijänoikeuslainsäädännön uudistukset

2014

Yksityisen kopioinnin hyvitys budjettirahoitteiseksi

Asiakirjat ja tausta-aineisto:

Hallituksen esitys Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta (HE 249/2014 vp)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av upphovsrättslagen (RP 249/2014 rd)


Säännökset korvausoikeudesta siirtovelvoitteen alaisiin ohjelmiin sisältyvien teosten sekä esittävien taiteilijoiden elävien esitysten ja äänitallenteiden edelleen lähettämisestä.

Asiakirjat ja tausta-aineisto:

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 25 i ja 47 §:n muuttamisesta (HE 305/2014)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 25 i och 47 § i upphovsrättslagen (RP 305/2014 rd)


2013

Orpoteoslaki ja suoja-aikadirektiivin edellyttämät muutokset tekijänoikeuslaissa

Asiakirjat ja tausta-aineisto:

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta ja orpoteosten käyttämisestä (HE 73/2013 vp)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och om användning av föräldralösa verk (RP 73/2013 rd)


Kansallisen audiovisuaalisen instituutin muodostaminen

Asiakirjat ja tausta-aineisto:

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 48/2013 vp)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Nationella audiovisuella arkivet och vissa lagar som har samband med den (RP 48/2013 rd)


2012

Tekijänoikeudellisten riita- ja hakemusasioiden käsittelyn keskittäminen markkinaoikeuteen

Asiakirjat ja tausta-aineisto:

Hallituksen esitys eduskunnalle markkinaoikeutta ja oikeudenkäyntiä markkinaoikeudessa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 124/2012 vp)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om marknadsdomstolen och rättegång i marknadsdomstolen (RP 124/2012 rd)


2009

Teoksen kappaleen tai teknisen toimenpiteen kiertämisvälineen määrääminen rangaistusmääräyksellä valtiolle menetetyksi

Asiakirjat ja tausta-aineisto:

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sakon ja rikesakon määräämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ( HE 94/2009 vp)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om föreläggande av böter och ordningsbot och till vissa lagar som har samband med den (RP 94/2009 rd)


Lääninhallituksen muuttuminen aluehallintoviranomaiseksi

Asiakirjat ja tausta-aineisto:

Hallituksen esitys eduskunnalle aluehallinnon viranomaisten tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 161/2009 vp)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om regionförvaltningsmyndigheternas uppgifter (RP 161/2009 rd)


Televisiolähetysten lyhyiden otteiden käyttäminen uutisraporteissa

Asiakirjat ja tausta-aineisto:

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tekijänoikeuslain 25 b ja 48 §:n muuttamisesta (HE 87/2009 vp)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om televisions- och radioverksamhet och om ändring av 25 b och 48 § i upphovsrättslagen (RP 87/2009 rd)

2008

Hyvitysmaksua koskeva päätöksenteko valtioneuvostotasolle

Asiakirjat ja tausta-aineisto:

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 26 a §:n muuttamisesta (HE 76/2008 vp)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 26 a § i upphovsrättslagen (RP 76/2008 rd)


2007

Laki tekijänoikeuslain 16 b ja 16 c §:n muuttamisesta

Laki sisältyi laajempaan kokonaisuuteen, jolla säädettiin uusi kulttuuriaineistojen tallettamis- ja säilyttämislaki.

Asiakirjat ja tausta-aineisto: 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 68/2007 vp)

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om deponering och förvaring av kulturmaterial och vissa lagar som har samband med den (RP 68/2007 rd)


2006

Teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa koskevan, ns. enforcement-direktiivin 2004/48/EY edellyttämät lainmuutokset

Asiakirjat ja tausta-aineisto:

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta (HE 26/2006)

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om immateriella rättigheter (RP 26/2006)

Direktiivitekstit (pdf) I suomi | ruotsi | englanti


Lainauskorvaus


Asiakirjat ja tausta-aineisto:

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 19 §:n muuttamisesta (HE 126/2006)

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 19 § i upphovsrättslagen (RP 126/2006)


2005

Kuvataiteen jälleenmyyntikorvausdirektiivin 2001/84/EY edellyttämät lainmuutokset

Asiakirjat ja tausta-aineisto: 

Hallituksen esitys laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta (HE 111/2005 vp). 

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av upphovsrättslagen (pdf) (RP 111/2005 rd)

Direktiivitekstit (pdf) I suomi | ruotsi | englanti


2004

Tietoyhteiskunnan tekijänoikeusdirektiivin 2001/29/EY edellyttämät lainmuutokset

Asiakirjat ja tausta-aineisto:

2002

Tekijänoikeustoimikunnan mietintö (2.5.2002)

Tekijänoikeusselvitykset (2002):

Direktiivitekstit | suomi | ruotsi | englanti |

2001

Keskustelu- ja kuulemistilaisuus -muistio (14.9.2001) pdf

Etusivu Tekijänoikeus Lait ja säädökset Tekijänoikeuslainsäädännön uudistukset