Etusivu Nuoriso Nuorisotyö Kuntien nuorisotyö

Kuntien nuorisotyö

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorisolain mukaisesti nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot. Kunnat päättävät itse millä tavoin ne toteuttavat nämä palvelut. Nuorisolaissa todetaan, että niitä toteutetaan alueellisena ja monialaisena yhteistyönä sekä yhteistyössä nuorten ja järjestöjen kanssa.


Nuorisolaissa todetaan niin ikään, että kunnissa on oltava nuorten ohjaus- ja palveluverkosto paikallisten viranomaisten monialaista yhteistyötä varten. Siihen kuuluvat opetus-, sosiaali- ja terveys- ja nuorisotoimen sekä työ- ja poliisihallinnon edustajat. Lisäksi siihen voi kuulua myös puolustushallinnon ja muiden viranomaisten edustajia. Verkoston tehtävänä on koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista paikallisen päätöksenteon tueksi, edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensopivuutta ja vaikuttavuutta, suunnitella ja tehostaa menettelytapoja palveluihin ohjautumiseksi sekä edistää palvelujen järjestämiseen liittyvää tiedonvaihtoa. Verkosto ei käsittele yksittäistä nuorta koskevia asioita.


Kunnat saavat valtionosuutta nuorisolaissa lueteltujen palvelujen toteuttamiseen. Valtionosuus lasketaan kunnan alle 29-vuotiasta asukasta kohden määriteltävän yksikköhinnan perusteella vuosittain valtion talousarvion rajoissa. Valtionosuus on Suomen Kuntaliiton mukaan 4,1% kuntien nuorisotoimen käyttökustannuksista. Kuntien nuorisotyötä tuetaan lisäksi myös muiden valtionavustusten kautta, esim etsivään nuorisotyöhön, nuorisotilojen rakentamiseen sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin suunnatuista määrärahoista.


Nuorisolain mukaan nuorille on järjestettävä mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Tämä voi tapahtua monin eri tavoin, esim. nuorisovaltuustojen ja muiden vaikuttajaryhmien, verkkopohjaisten kuulemisjärjestelmien sekä kouluissa ja nuorisotaloissa toimivien rakenteiden kautta.

Etusivu Nuoriso Nuorisotyö Kuntien nuorisotyö