Nuorisotakuu

Nuorisotoimi toteuttaa nuorisotakuuta seuraavin kaikkiin alle 29-vuotiaisiin kohdistuvin toimin:


Nuorten työpajat

Nuorten työpajoilla tuetaan nuoren elämäntaitoja, sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, yhteisöllisyyttä sekä tekemällä oppimista. Työpajoilla nuori pääsee harjoittelemaan eri alojen työtehtäviä sekä opettelemaan työelämässä tarvittavia taitoja ja valmiuksia yhdessä muiden nuorten kanssa. Pajalla nuorta ohjaa työ- ja yksilövalmentajat. Nuorten työpajat on tarkoitettu alle 29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea arjen taidoissaan, tietoa ja kokemusta työstä tai vahvistusta opiskelu- tai työelämävalmiuksiinsa. Nuorten työpajatoiminta auttaa myös löytämään uuden vuorokausirytmin sekä suunnittelemaan omaa tulevaisuutta. Työpajat tukevat ja ohjaavat nuorta koulutukseen, työelämään ja elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä.

Vuonna 2013 nuorten työpajatoimintaa oli 263 kunnassa (86,51% kunnista); Nuorten työpajatoiminnassa mukana 14 188 alle 29-vuotiasta nuorta. Nuorten työpajoja järjestävät muun muassa kunnat, yhdistykset ja säätiöt.

Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa nuorten työpajatoimintaa nuorisotoimen aluehallinnon kautta.


Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyöntekijä on erityisnuorisotyöntekijä, jonka tehtävänä on auttaa ja ohjata nuoria eteenpäin heidän tarvitsemiinsa palveluihin. Etsivän nuorisotyöntekijän tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka tarvitsevat tukea päästäkseen tarvitsemiinsa palveluihin.

Etsivä nuorisotyö auttaa nuorta, joka voi olla ilman koulutus-, työ- tai harjoittelupaikkaa tai muuten tarvitsee apua palveluihin pääsemiseksi. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.

Vuonna 2013 etsivää nuorisotyötä oli 283 kunnassa, etsivän nuorisotyöntekijät olleet yhteydessä 27 117 nuoreen.

Nuori voi itse suoraan ottaa yhteyttä etsivään nuorisotyöhön joko soittamalla, sähköpostilla tai muuten jättämällä yhteydenottopyynnön.

Etsivästä nuorisotyöstä säädetään nuorisolaissa (72/2006). Viranomaisille on säädetty oikeus ilmoittaa nuoren yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) nuoren kotikunnan etsivälle nuorisotyölle silloin kun viranomainen arvioi nuorella olevan tarvetta etsivän nuorisotyön tarjoamaan palveluun.


Monialainen yhteistyö

Nuorisolain mukaisesti kunnissa on oltava monialainen eri viranomaisista koostuva nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, johon kuuluvat opetus-, sosiaali- ja terveys- ja nuorisotoimen sekä työ- ja poliisihallinnon edustajat. Lisäksi verkostoon voi kuulua puolustushallinnon ja muiden viranomaisten edustajia. Verkosto toimii vuorovaikutuksessa nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. Kunnat voivat myös koota yhteisen verkoston. Verkosto ei käsittele yksittäistä nuorta koskevia asioita. Nuorisolaissa (7 a §) on asetettu verkostolle tehtävät, joilla parannetaan nuorille suunnattujen palvelujen keskinäistä toimivuutta ja vaikuttavuutta.

1. tarjoavat mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä eri ammatteihin ja työelämään tutustumiseen
2. ovat paikkoja elämäntaitojen kehittämiseen, aikuistumiseen, yhteisölliseen kasvuun ja työssäoppimiseen
3. tarjoavat yksilöllisesti suunniteltuja polkuja koulutukseen tai työhön
4. nuori osallistuu oman työpajajakson suunnitelman tekoon alusta asti

Monialainen viranomaisverkosto eli nuorten ohjaus- ja palveluverkosto on perustettu 282 kuntaan ja sellaista valmistellaan 11 kunnassa.