Etusivu Nuoriso Kansainvälinen yhteistyö Kansainväliset järjestöt ja organisaatiot

Nuorisoalan yhteistyö kansainvälisissä organisaatioissa ja järjestöissä

Yhteistyö Euroopan neuvostossa

Euroopan neuvoston nuorisopolitiikkaa, -tutkimusta ja -työtä koskevia asioita käsitellään hallitusten välisen johtokomitean (CDEJ) ja nuorisojärjestöjä edustavan neuvoa-antavan komitean (AC) yhteiskokouksissa (CMJ) yhteisjohtamisjärjestelmän mukaisesti (co-management). CDEJ:n vuosittaisiin toimintaohjelmiin sisältyvät mm. maatutkinnat, neuvoa-antavat asiantuntijavierailut, asiantuntijaseminaarit ja säännöllisin väliajoin järjestettävät nuorisoministerikonferenssit.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, nuorisotutkimusverkosto ja Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi toimivat aktiivisesti sekä Euroopan neuvostossa että Euroopan neuvoston ja Euroopan komission yhteistyöhankkeissa.

Euroopan neuvosto käynnisti maaliskuussa 2013 vihapuheen vastaisen ihmisoikeuskampanjan ”No hate speech movement” , joka jatkuu vuoden 2015 maaliskuun loppuun saakka. Kampanjan tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta verkossa tapahtuvan vihapuheen kielteisistä vaikutuksista demokratian ja ihmisoikeuksien toteutumiselle sekä saada nuoret aktiivisesti mukaan edistämään ihmisoikeuksien toteutumista erityisesti verkkoympäristössä.

Hankkeen kansallisen toimikunnan puheenjohtajana toimii kansanedustaja Paavo Arhinmäki. Kampanjan kansallisesta koordinaatiosta vastaa Plan Suomi Säätiö yhteistyössä Ihmisoikeusliiton kanssa. Lisää tietoja löytyy Ei vihapuheelle -sivustolta.

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea (NORDBUK) toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston nuorisopoliittisena asiantuntijaelimenä ja vastaa ministerineuvoston lapsi- ja nuorisopoliittisen strategian koordinaatiosta ja seurannasta. Lisäksi se myöntää järjestötukia ja hanketukia pohjoismaiseen nuorisoyhteistyöhön.

Tietoja hankerahoituksesta ja tukijärjestelmistä

Barentsin alueen yhteistyö

Barentsin euroarktisen neuvoston nuorisotyöryhmä (Joint Working Group on Youth) toimii neuvoston nuorisopoliittisena asiantuntijaelimenä. Nuorisoalan yhteistyön tavoitteena on parantaa nuorten elinoloja Barentsin alueella. Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän nuorisoasioista vastaavien ministeriöiden rahoittama Barentsin alueen nuorisoyhteistyön koordinaatiotoimisto (Barents Youth Cooperation Office, BYCO) tarjoaa nuorille ja nuorisoryhmille yhteistyöhankkeita koskevaa tiedotus- ja neuvontapalvelua.

Suomi toimii Barentsin euro-arktisen neuvoston puheenjohtajamaana 2013–2015. Suomen puheenjohtajakauden prioriteetit nuorisoalalla perustuvat Norjan puheenjohtajakauden tavoitteisiin ja ohjelmaan, nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön uudistettuihin puitteisiin (2010–2018) sekä valtioneuvoston hyväksymään Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan 2012–2015.

Suomen puheenjohtajakauden yläteemana on sosiaalinen osallisuus. Tätä laajaa teemaa käsitellään puheenjohtajakauden kahdessa työseminaarissa sekä läpileikkaavasti puheenjohtajakauden työohjelmassa. Euroopan neuvoston vihapuheen vastaista kampanjaa (No hate speech movement) tehdään tunnetuksi seminaarien yhteydessä. Nuoret ovat aktiivisina toimijoina kaikissa puheenjohtajakauden tapahtumissa, ja keskeisenä yhteistyökumppanina onkin BRYC, Barents Regional Youth Council.

Etusivu Nuoriso Kansainvälinen yhteistyö Kansainväliset järjestöt ja organisaatiot