Valtionosuuksilla tasataan kuluja

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmä on osa kuntien valtionosuusjärjestelmää.

Kunnille maksetaan opetus- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä aiheutuviin käyttökustannuksiin laskennallisten perusteiden mukaan. Ammatillisen peruskoulutuksen, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen valtionrahoitus perustamiskustannuksiin sisältyy käyttökustannusten valtionosuusperusteisiin.

Rahoituksen käyttö ei ole sidottu tiettyyn tarkoitukseen. Rahoituksen käytöstä ei tehdä selvityksiä eikä tilityksiä.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmässä rahoitusta voidaan myöntää myös kuntayhtymille ja yksityisille toiminnan järjestäjille.

Eurot määräytyvät laskennallisten yksikköhintojen mukaan

Valtionosuudet perustuvat laskennallisiin yksikköhintoihin, joiden mukainen rahoitus maksetaan toiminnan ylläpitäjälle, sekä kunnan asukaskohtaiseen rahoitusosuuteen, joka vähennetään kunnan valtionosuutta maksettaessa.

Kunnat päättävät palvelujen tuottamistavasta ja niihin käytettävistä rahoista. Jos rahoituksen saaja pystyy järjestämään esim. perusopetuksen sen perusteena olevaa yksikköhintaa edullisemmin, ei sen saama valtionrahoitus vähene. Jos todelliset kustannukset vastaavasti ylittävät yksikköhintojen mukaisen tason, rahoituksen saaja vastaa ylimenevistä kustannuksista itse.

 Yksikköhintojen yleinen taso tarkistetaan kustannustason muutoksen perusteella ja toteutuneiden kustannusten perusteella säännöllisesti.

Perustamishankkeiden rahoitus

Perustamishankkeita eli koulujen, kirjastojen ja liikuntapaikkojen rakentamista, peruskorjausta tai ostoa sekä niiden varustamista tuetaan valtionavustuksin.

Ehdotetuista perustamishankkeista laaditaan useammaksi vuodeksi rahoitussuunnitelmat, joiden pohjalta tehdään vuosittain valtionavustuspäätökset hakemusten ja käytettävissä olevien määrärahojen perusteella.

Tukea taide- ja kulttuuripalvelujen tarjonnan turvaamiseksi

Valtionosuuksia maksetaan myös vapaaehtoisten taide- ja kulttuuripalvelujen tarjonnan turvaamiseksi. Taide- ja kulttuurilaitosten ylläpitäjä voi olla kunta, kuntaliitto, säätiö, rekisteröity yhdistys tai osakeyhtiö.

 Ammattimaiseen teatteri-, orkesteri tai museotoimintaan valtionosuutta myönnetään henkilötyövuosien määrän ja yksikköhintojen perusteella.