Etusivu Linjaukset ja rahoitus Tulosohjaus (NETRA)

Opetus- ja kulttuuriministeriön tulosohjaus (NETRA)

Hallinnonalan tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko ohjeita, suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat hallinnonalojen tavoitteet (tulostavoiteasiakirja), ministeriön hallinnonalaansa kuuluvien virastojen ja laitosten kanssa tekemät tulossopimukset ja Eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat toimintakertomukset. 

Kyseinen tulosohjaus-sivu toimii myös opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalakohtaisena asiakirjasivuna valtiohallinnon NETRA-raportointijärjestelmässä. Tutustu muiden hallinnonalojen asiakirjoihin NETRA :ssa

Tulosohjausasiakirjat
[ Ohjeet] [ Suunnitelmat] [ Seurantatiedot]

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat
[ Ohjeet] [ Suunnitelmat] [ Arvioinnit ja selvitykset


TULOSOHJAUSASIAKIRJAT

Opetus- ja kulttuuriministeriön yleiset ohjeet

Yliopistot 

Arkistolaitos, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Suomen Akatemia ja Varastokirjasto

Ammattikorkeakoulut

Kulttuurihallinnon virastot ja laitokset

Suunnitelmat 

Hallinnonalan tavoitteet (opetusministeriön tulossuunnitelma)
2012 | 2011

Hallitusohjelmat  


Ministeriön ja virastojen väliset tulos- ja tavoitesopimukset sekä tilinpäätöskannanotot

Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Sopimusyhteisöt

           Koulutus- ja tiedepolitiikka
           Ammattikorkeakoulut 
           Arkistolaitos   
           Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 
           Opetushallitus   
           Suomen Akatemia              
           Varastokirjasto  
           Ylioppilastutkintolautakunta  
           Yliopistot
           
           Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikka
           Taiteen keskustoimikunta      
          
Valtion taidemuseo  
          
Suomenlinnan hoitokunta            
           Museovirasto   
           Näkövammaisten kirjasto   
          
Suomen elokuva-arkisto   
           Valtion elokuvatarkastamo ja elokuvalautakunta   
           Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti                       

          Muut tulossopimukset    
            Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO    
            Suomen ortodoksinen kirkollishallitus

             
Eduskunnan päättämät talousarviot 

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Asiakirja sisältää Eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat. 
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 (opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokka 29)

Eduskunnan päättämät lisätalousarviot
II/2016 | I/2016 täydentävä | I/2016
IV/2015 | III/2015 | II/2015 | I/2015 täydentävä | I/2015
III/2014 täydentävä | III/2014 | II/2014 | I/2014
V/2013 | IV/2013 | III/2013 | II/2013 | I/2013
III/2012 | II/2012 | I/2012
IV/2011 | III/2011 toinen täydentäväIII/2011 täydentävä | III/2011 | II/2011 | I/2011 


[ sivun ylälaitaan]

Seurantatiedot

Tiedepolitiikan yksikön toimialaan kuuluvat virastot 

Yliopistot


Ministeriön tilinpäätös liitteineen
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010


Tilastoja

Tilastoja yliopistoista (KOTA)

Tilastoja ammattikorkeakouluista (AMKOTA)


[ sivun ylälaitaan]


MUUT SUUNNITTELUN JA SEURANNAN ASIAKIRJAT

Myös seuraavia asiakirjoja tehdään suunnittelu- ja seurantaprosessin aikana. Ne sisältävät ministeriön antamia ohjeita oman hallinnonalansa virastojen suunnittelua ja seurantaa varten. Suunnitelma-asiakirjat ovat luonteeltaan enemmän ministeriön omia ehdotuksia ja suunnitelmia, eivätkä lopullisia Eduskunnan tai Valtioneuvoston vahvistamia asiakirjoja. Näiden joukossa ovat lisäksi Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset sekä ministeriön tekemät ja teettämät arvioinnit ja selvitykset.

[ sivun ylälaitaan]

 

Suunnitelmat

Strategiset suunnitelmat
Opetus- ja kulttuuriministeriön strategia 2015
Aluekehittämisstrategia vuosina 2003-2013


Toimialakohtaiset strategiat

Koulutus- ja tiedepolitiikka
Koulutus- ja tiedepolitiikan aluestrategia vuoteen 2013
Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategia 2000-2004
Koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntaohjelma 2004-2006

Kulttuuri- liikunta ja nuorisopolitiikka
Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan aluekehittämisen toimenpideohjelma 2003-2013
Kulttuuriperintö tietoyhteiskunnassa. Strategiset tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset
Kulttuuri tietoyhteiskunnassa. Strategia 2010 ja toimintaohjelma (ehdotus)
Kirjastostrategia 2010
Lastenkulttuuripoliittinen ohjelma
Liikunnan kansainvälinen strategia 2003-2005
Liikuntapaikkarakentamisen suunta 2004

Ministeriön toiminta- ja taloussuunnitelma sekä kehysehdotus 

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) esitetään hallinnonalan toiminnan painopisteet ja taloudelliset tiedot 4-vuotisena TTS-kautena. TTS on ministeriön itse laatima ennakkosuunnitelma, eikä sen sisältöjä vahvisteta Valtioneuvostossa tai Eduskunnassa.

2016-2019

2015-2018

 

Ministeriön ehdotus talousarvioksi 

Talousarvioehdotus ja lisätalousarvioehdotukset ovat ministeriön ehdotuksia, eikä niiden sisältö välttämättä vastaa sitä, minkälaiseksi sisältö on jatkovalmisteluissa muotoutunut hallituksen talousarvioesitykseen ja Eduskunnan vahvistamaan talousarvioon.

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011


Ministeriön lisätalousarvioehdotukset       

III/2016 | II/2016
IV/2015 | III/2015I/2015  
III/2014 | II/2014 | I/2014
V/2013 | VI/2013 | III/2013 | II/2013 | I/2013
III/2012 | II/2012 | I/2012
III/2011 | I/2011

[ sivun ylälaitaan]

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset
VTV:n sivuilla

Korkeakoulujen arviointineuvoston toteuttamat arvioinnit

Suomen Akatemian toteuttamat arvioinnit

Koulutuksen arviointineuvoston toteuttamat arvioinnit

Lääninhallitusten perusopetuksen arvioinnit (Etelä-Suomi)

Opetushallituksen arvioinnit

Taidetoimikuntalaitoksen kansainvälinen arviointi

Suomen Akatemian kansainvälinen arviointi 

OECD

PISA-tutkimus (Jyväskylän yliopiston www-sivut)

Education at a Glance 2003

[ sivun ylälaitaan]

 

Etusivu Linjaukset ja rahoitus Tulosohjaus (NETRA)