Etusivu Liikunta Liikuntatieteellinen tutkimus

Liikuntatieteellinen tutkimus

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain veikkausvoittovaroista valtionavustuksia ja määrärahoja liikunnan tutkimus- ja tiedonvälitystoimintaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa korkeatasoista liikuntatieteellistä tutkimusta. Tieteellisten kriteereiden lisäksi tutkimuksen tulee olla sovellettavuusarvoltaan korkeaa, innovatiivista ja sen tulee tarjota päätöksenteon tueksi relevanttia, hyödynnettävää sekä yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tietoa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman liikuntatieteellisen tutkimuksen resursointi- ja kehittämistavoitteita on tuotu esiin 1970-luvun alusta lähtien Liikuntatutkimuksen Suunta -asiakirjoissa.

Linjaukset liikuntatutkimuksen tukemiseksi vuoteen 2017; Liikuntatutkimuksen suunta-asiakirja Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:15

Keskeisiä toimijoita:

Liikuntatieteellinen korkeakoulutustehtävä on vuonna 1968 perustetulla Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisellä tiedekunnalla, jossa tehdään laajasti myös alan tutkimusta.

Liikuntalääketiede on lääketieteen sekä liikunnan ja urheilun osaamista laaja-alaisesti yhdistävä itsenäinen lääketieteen ala, jonka asiantuntijat tuntevat fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan sekä terveyden yhteydet. Liikuntalääketiede on vuodesta 1985 ollut Suomessa yksi lääkärikoulutuksen erikoistumisaloista. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa kuuden liikuntalääketieteellisen keskuksen toimintaa Suomessa.

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKESin tutkimus tuottaa tietoa lasten, nuorten ja nuorten keski-ikäisten liikunnan edistämisen tueksi. Erityisesti kohderyhmänä ovat vähän liikkuvat. Tutkimuksissa selvitetään liikunta-aktiivisuuteen vaikuttavia tekijöitä, liikuntainterventioiden vaikutuksia eri ryhmissä ja liikunnan vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin elämänkulun eri vaiheissa. Lisäksi LIKES tuottaa liikunta-alan kehittävää arviointitietoa sekä päätöksentekoa tukevaa tietoa nopeatempoisen sektoritutkimuksen keinoin.

UKK-instituutti Tampereella on sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalalla toimiva tutkimuslaitos, jonka tehtävänä on terveiden elintapojen, erityisesti liikunnan edistämisen tutkimus-, koulutus- ja tiedotustoiminta.

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU) perustettiin Jyväskylään vuonna 1989 ja se keskittyy kilpa- ja huippu-urheilua tukevaan monitieteiseen tutkimukseen sekä soveltavaan palvelutoimintaan.

Liikuntatieteen tutkimushenkilöstöä toimii lisäksi eri yliopistoissa, useissa tutkimuslaitoksissa ja yksittäisinä tutkijoina. Alan tutkimusta tehdään myös Kansanterveyslaitoksella, Työterveyslaitoksella ja Kansaneläkelaitoksen tutkimus- ja kehittämisyksikössä sekä eri yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva tutkimus- ja kehittämislaitos. THL:n tehtävänä on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen. THL toteuttaa tehtäväänsä tutkimuksen, seurannan ja arvioinnin, kehittämistyön, asiantuntijavaikuttamisen ja viranomaistehtävien sekä kansainvälisen yhteistyön avulla.

Liikuntatieteellisestä tiedonvälityksestä vastaavat Suomessa useat eri yksiköt. Liikuntatieteellisen Seuran (LTS) perinteisiä tehtäviä ovat tieteellisen tiedon popularisointi ja sen saattaminen liikuntaelämän toimijoiden käyttöön. LTS tuottaa ja välittää tieteeseen perustuvia sisältöjä yhteiskunnalliseen keskusteluun ja eri kohderyhmille. Muita liikunnan tiedonvälitysyksiköitä ovat Suomen Urheilukirjaston tietopalvelu ja Suomen Urheiluarkisto Helsingissä, Jyväskylän yliopiston kirjaston tietopalvelu ja UKK-instituutin kirjasto Tampereella.

Etusivu Liikunta Liikuntatieteellinen tutkimus