Liikuntapoliittiset linjaukset, ohjelmat ja hankkeet

Opetus- ja kulttuuriministeriö painottaa toimissaan liikunnan merkitystä väestön hyvinvoinnille ja terveydelle sekä sen roolia kansalaisyhteiskunnan ja osallisuuden vahvistamisessa. Ministeriö tukee eettisesti kestävää ja kansainväliseen menestykseen tähtäävää huippu-urheilua.

Liikunnan kansalaistoiminta

Liikuntapolitiikalla vahvistetaan kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytyksiä liikuntajärjestöjen ja liikunnan koulutuskeskusten kanssa. Tukea suunnataan erityisesti kansalaistoimintaa, osallisuutta ja osaamista vahvistaville hankkeille.

Kansalaistoiminnan hallinnollis-taloudellisia esteitä pyritään purkamaan ja lisäämään liikuntajärjestöjen valtionavustuksia.

Lasten ja nuorten liikunta   

Hallitusohjelman mukaisesti painopiste on lasten ja nuorten liikunnan kehittämisessä. 

Aikuisväestön liikunta

Liikuntaa lisäämällä voidaan parantaa väestön toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia. Hallitusohjelman mukaisesti tuetaan liikuntaa koko elämänkulussa.

Erityisryhmien liikunta

Vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja ikääntyneiden liikuntaa vahvistetaan opetushallinnon, sosiaali- ja terveystoimen ja kuntien yhteistyöllä. Huomiota kiinnitetään myös mielenterveyskuntoutujien liikuntaan.

Huippu-urheilu

Huippu-urheilun työnjakoa ja vastuita selkeytetään sekä kehitetään tukimuotoja. 

Nuorten lahjakkaiden urheilijoiden asemaa parannetaan kehittämällä urheilu-uran ja koulutuksen yhdistämismahdollisuuksia, valmennusta sekä apuraha- ja tunnustuspalkintojärjestelmiä.

Vammaishuippu-urheilun integroitumista lajiliittojen toimintaan tuetaan sekä parannetaan nuorten vammaisurheilijoiden pääsyä nuorten urheilijoiden tukiohjelmiin.

Kansainvälisten dopinginvastaisten yleissopimusten kansallista toteuttamista tehostetaan. 

Sukupuolten tasa-arvo

Ministeriö edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa liikunnassa kaikessa toiminnassaan.

Liikunnan koulutuskeskukset

Liikunnan koulutuskeskuksia kehitetään ja rahoitetaan kilpa- ja huippu-urheilun valmennuskeskuksina sekä kunto- ja terveysliikunnan keskuksina.

Tavoitteena on kehittää kansalaistoimintaa tukevaa sekä terveyttä edistävän liikunnan koulutusta, kehittää valmennusta ja valmentajien osaamista ja järjestää koulutuksellista tasa-arvoa lisäävää koulutusta.

Liikuntapaikkarakentaminen

Liikuntapaikkarakentamisella kehitetään liikuntaolosuhteita eri ikäisten ihmisten tarpeisiin.

Liikuntatieteellinen tutkimus

Opetus- ja kulttuuriministeriö kehittää ja rahoittaa liikunnan tutkimus- ja tiedonvälitystoimintaa.