Etusivu Liikunta Kansalaistoiminta Terveyttä edistävä liikunta

Terveyttä edistävä liikunta

Terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikunta

Liikunnalla on merkittävä rooli väestön toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin parantamisessa sekä kroonisten sairauksien ehkäisemisessä. Menestyksellisellä terveyden edistämisellä liikunnan keinoin voidaan saada aikaan merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia, kuten suoria säästöjä, terveydenhuoltomenojen kasvun hillitsemistä, sosiaalisen syrjäytymisen vähentymistä sekä työvoiman parempaa saatavuutta ja tuottavuutta. Yksilön näkökulmasta tarkasteltuna liikunnalla on myönteisiä vaikutuksia muun muassa elämänlaatuun, koettuun terveyteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä sosiaalisiin suhteisiin.

Valtioneuvosto näkee liikunnan merkittävänä väestön terveyden edistäjänä. Se on antanut 2000-luvulla kolme terveyttä edistävää liikuntaa käsittelevää periaatepäätöstä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö julkaisivat syksyllä 2013 "Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020." Linjauksissa terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan kehittämiseksi valittiin neljä painopistealuetta:

  1. Arjen istumisen vähentäminen elämänkulussa.
  2. Liikunnan lisääminen elämänkulussa.
  3. Liikunnan nostaminen keskeiseksi osaksi terveyden edistämistä sekä sairauksien ennaltaehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta.
  4. Liikunnan aseman vahvistaminen suomalaisessa yhteiskunnassa.
Linjausten toimeenpanosuunnitelma julkistettiin joulukuussa 2014. Toimenpidesuunnitelman toteuttamiseen kutsutaan mukaan kaikki halukkaat toimijat. Toimeenpanosuunnitelmaa ja aikataulua täydennetään ja täsmennetään jatkuvasti. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö vastaavat linjausten toimeenpanosta. Toimeenpanoa koordinoi STM:n ja OKM:n asettama Terveyttä edistävän liikunnan ohjausryhmä. UKK-instituutti ja LIKES tukevat toimeenpanon toteutuksen koordinointia. Linjausten mukaisten toimenpiteiden toteutusta rahoitetaan hajautetusti monien eri kanavien kautta, useiden ministeriöiden hallinnonaloilta.

Lisäksi liikunta nähdään merkittävänä tekijänä muun muassa valtioneuvoston hyväksymässä Terveys 2015 -kansanterveysohjelmassa.

Terveyttä edistävää liikuntaa ja sen edellytyksiä kehittävät yhteistyönä mm. opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja Metsähallitus. Kunnat, yksityinen sektori sekä liikunta- ja sosiaali- ja terveysalan järjestöt edistävät ja järjestävät terveysliikuntaa.

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma

Vuodesta 1995 toimineen valtakunnallisen Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelman keskeisenä tavoitteena on vähän liikkuvan aikuisväestön liikunnallisen elämäntavan edistäminen. Toiminta kohdentuu monialaisesti terveysliikunnan toimijakenttään aina valtakunnallisista verkostoista paikallistason toimijoihin asti. Ohjelman painopisteitä ovat liikunta- ja painonhallintamallien sekä liikuntaneuvonnan kehittäminen ja levittäminen, Toimintakykyä työelämään –kokonaisuuden toteuttaminen, fyysisesti huonokuntoisten miesten aktivointi sekä arkiliikunnan olosuhteinen kehittäminen. KKI-ohjelman paikallistason toimenpiteitä ovat taloudelliset hanketuet, koulutus terveysliikunnan päättäjille ja toimijoille sekä valtakunnalliset kiertueet paikallisen yhteistyön lisäämiseksi. Ohjelman koordinoimat valtakunnalliset verkostot suunnittelevat ja edistävät yhdessä painopistealueiden leviämistä. Ohjelmasta koordinoinnista ja valtakunnallisesta toteuttamisesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES. KKI-ohjelmaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Raha-automaattiyhdistys RAY. Keskeisiä valtionhallinnon yhteistyökumppaneita ovat liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö sekä Metsähallitus.

Terveyttä edistävän liikunnan ohjausryhmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) asettivat poikkihallinnollisen terveyttä edistävän liikunnan ohjausryhmän joulukuussa 2011. Ohjausryhmän päätehtäväksi annettiin uusien terveyttä edistävän liikunnan linjausten laatiminen vuoteen 2020 ja niiden toimeenpanon ohjaaminen ja koordinoiminen. Linjaukset sisältävät terveyttä edistävän liikunnan toimenpideohjelman.

Ohjausryhmä koostuu eri ministeriöiden, valtion virastojen ja elinten, kuntien, järjestöjen, tutkimuslaitosten ja koulutusorganisaatioiden edustajista. Ryhmän puheenjohtajina toimivat johtaja Harri Syväsalmi (OKM) ja johtaja Taru Koivisto (STM) sekä sihteereinä kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen (OKM) ja ylitarkastaja Mari Miettinen (STM).

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) asettavat yhdessä uuden Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan ohjausryhmän syksyllä 2015 (hallituskaudelle 2015-2019).

Etusivu Liikunta Kansalaistoiminta Terveyttä edistävä liikunta