Kansainvälinen yhteistyö liikunta-asioissa Euroopan unionissa

Euroopan unionilla on ns. tukitoimivalta urheilun ja liikunnan alalla eli se voi tukea, yhteen sovittaa ja täydentää jäsenvaltioiden liikuntasektorin toimia. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 165 artiklan mukaan unioni myötävaikuttaa Euroopan urheilun edistämiseen ottaen huomioon urheilun erityispiirteet, vapaaehtoisuuteen perustuvat rakenteet sekä yhteiskunnallisen ja kasvatuksellisen tehtävän. Unionin toiminnalla pyritään kehittämään urheilun eurooppalaista ulottuvuutta edistämällä urheilukilpailujen rehellisyyttä ja avoimuutta sekä urheilusta vastaavien järjestöjen välistä yhteistyötä samoin kuin suojelemalla urheilijoiden, erityisesti kaikkein nuorimpien urheilijoiden, fyysistä ja henkistä koskemattomuutta.

Liikunta- ja urheiluasiat kuuluvat koulutus-, kulttuuri-, nuoriso ja urheilukomissaari Tibor Navracsicsille. EU:n ministerineuvostossa urheiluasiat on sisällytetty osaksi koulutus-, nuoriso- ja kulttuuri- ja urheiluneuvoston toimintaa. Urheiluneuvoston kokouksia järjestetään pääasiassa kahdesti vuodessa. Neuvoston asiat valmistellaan virkamiestasolla neuvoston urheilutyöryhmässä.

EU:n urheilualan yhteistyötä ohjaa ministerineuvoston hyväksymä työsuunnitelma. Toinen kolmivuotinen työsuunnitelma hyväksyttiin toukokuussa 2014. Työsuunnitelman mukaan unionin tason yhteistyö keskittyy kolmeen prioriteettialaan, jotka ovat urheilun integriteetti (erityisesti antidoping-yhteistyö, ottelumanipulaation vastaiset toimet, alaikäisten suojelu, hyvä hallintotapa ja tasa-arvo), urheilun taloudellinen ulottuvuus (eritysesti kestävä rahoitus, suurtapahtumien perintö ja taloudellinen hyöty ja innovaatiot) ja urheilun yhteiskunnallinen merkitys (erityisesti terveyttä edistävä liikunta, vapaaehtoistyö ja koulutus). Työsuunnitelma on voimassa vuoteen 2017.

Unionin toimivalta urheiluasioissa mahdollistaa urheilualan yhteistyön lisäämisen. Vuoden 2014 alusta käynnistynyt EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma Erasmus+ sisältää ensimmäistä kertaa oman luvun urheilusta. Rahoitusta haetaan suoraan Euroopan komissiolta - toisin kuin koulutuksen ja nuoriso-alan rahoitus, jota haetaan ensin kansallisesti. Ohjelman tavoitteena on dopingin, ottelumanipulaation, syrjinnän ja väkivallan torjunta. Myös vapaaehtoistyötä pyritään edistämään ohjelman kautta. Rahoitusta voi saada mm. kumppanuushankkeille ja voittoa tavoittelemattomille eurooppalaisille urheilutapahtumille. Lähtökohtana on, että rahoitettavat hankkeet ja tapahtumat ovat rajatylittäviä eli osallistujat tulevat useasta eri Euroopan maasta. Lisätietoja hauista ja hakuehdoista on luettavissa komission internetsivuilla. Syyskuussa 2015 järjestetään ensimmäinen pääosin Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettava Euroopan urheiluviikko. Viikon aikana järjestetään kansalaisten liikunta-aktiivisuuden lisäämiseen tähtääviä tapahtumia sekä Brysselissä että jäsenvaltioissa.

Eurooppalaiset urheilujärjestöt osallistuvat ministerineuvoston työhön erillisen jäsennellyn vuoropuhelun kautta. Suomen kantoja urheilua koskeviin EU-asioihin valmistellaan EU-asioiden komitean alaisessa EU 32-jaostossa, jonka laajassa kokoonpanossa ovat edustettuina myös urheilujärjestöt: Valo ry, Suomen Olympiakomitea sekä Suomen Antidopingtoimikunta ry.

Opetus- ja kulttuuriministeriö jatkaa jo perinteeksi muodostuneiden EU-aamukahvien järjestämistä urheilun ja liikunnan ajankohtaisista EU-asioista yhdessä Valo ry:n kanssa keväällä 2015. Lisäksi ministeriö järjestää tiedotustilaisuuksia Erasmus+ -ohjelman hauista yhteistyössä CIMOn kanssa.p>