Liikuntaan liittyvä lainsäädäntö

Sivulle on koottu lista keskeisistä liikuntaa koskevista laeista ja asetuksista. Säädökset löytyvät suomeksi ja ruotsiksi valtion säädöstietopankki Finlexistä. Ajan tasalle toimitettujen säädösten tietokanta sisältää päivitetyt säädöstekstit, joissa lakiin tai asetukseen tehdyt muutokset on kirjoitettu säädöstekstin sisään.
 
Tietokannasta voi hakea myös säädöskäännöksiä sekä opetusministeriön antamia alemman tason säädöksiä eli määräyksiä ja ohjeita.
 

Liikuntaa koskevia lakeja ja säädöksiä

Liikuntalaki (390/2015)
Lain tarkoituksena on edistää liikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. 

Liikunta-asetus (550/2015)
Asetuksessa säädetään mm. liikuntajärjestöjen avustuksista ja valtionapukelpoisuudesta, liikunnan alueellisesta edistämisestä sekä valtion liikuntaneuvostosta. 

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)
Laissa on säännöksiä mm. kuntien liikuntatoimen valtionosuuksista ja liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksista.

Valtionavustuslaki (688/2001)
Laissa säädetään mm. harkinnanvaraisten valtionavustusten myöntämisestä ja valtionavustusten käytöstä.   

Laki vapaasta sivistystyöstä  (632/1998)
Laissa määritellään mm. urheiluopistojen vapaan sivistystyön opetuksen ja valtionrahoituksen periaatteet. 

Asetus vapaasta sivistystyöstä (805/1998)
Asetuksessa säädetään tarkemmin mm. urheiluopistojen vapaasta sivistystyöstä.