Kirjastoihin liittyvä lainsäädäntö

Sivulle on koottu lista keskeisistä kirjastoja koskevista laeista ja asetuksista. Säädökset löytyvät suomeksi ja ruotsiksi valtion säädöstietopankki Finlexistä. Ajan tasalle toimitettujen säädösten tietokanta sisältää päivitetyt säädöstekstit, joissa lakiin tai asetukseen tehdyt muutokset on kirjoitettu säädöstekstin sisään.

Tietokannasta voi hakea myös viranomaisten määräysaineistoja.

Kirjastoja koskevia lakeja ja säädöksiä

Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016) Kts. Finlex, Sähköinen säädöskokoelma,1492. Laissa säädetään yleisistä kirjastoista ja niiden toiminnasta sekä toiminnan paikallisesta, alueellisesta ja valtakunnallisesta edistämisestä, kirjastojen yhteistyöstä ja valtionrahoituksesta.

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009). Laissa säädetään mm. kirjastojen käyttökustannusten valtionosuudesta ja määräytymisperusteista.

Asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1732/2009). Asetuksessa säädetään mm. kirjastojen perushinnasta.

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009). Laissa säädetään mm. kirjastojen perustamishankkeiden, erityistehtävien ja kehittämishankkeiden valtionavustuksista.

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta   (1766/2009). Asetuksessa säädetään mm. kirjastojen perustamishankkeista.

Laki Näkövammaisten kirjastosta (638/1996). Laissa säädetään Näkövammaisten kirjastotoimintaa varten olevasta Näkövammaisten kirjastoista.

Asetus Näkövammaisten kirjastosta (639/1996). Asetuksessa säädetään mm. Näkövammaisten kirjaston johdosta ja sen yhteydessä toimivasta Braille-neuvottelukunnasta.

Laki Varastokirjastosta (1078/1988). Laissa säädetään tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista siirrettävän aineiston säilyttämistä ja käyttöönasettamista varten olevasta opetusministeriön alaisesta Varastokirjastosta.

Asetus Varastokirjastosta (94/1992). Asetuksessa säädetään mm. Varastokirjaston tehtävistä.

Yliopistolaki (558/2009). Laissa säädetään myös Kansalliskirjaston asemasta ja tehtävistä.

Laki yliopistolain voimaanpanosta  (559/2009)

Laki kulttuuriaineistojen tallentamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007). Laissa säädetään mm. painotuotteen sekä ääni- ja kuvatallenteen valmistajan velvollisuudesta luovuttaa valmistamiaan tuotteita Helsingin yliopiston kirjastolle maksuttomina vapaakappaleina.

Valtioneuvoston  asetus yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista  (1082/2009). Asetuksessa säädetään mm. tieteellisten kirjastojen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista.

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista (1230/2009). Asetuksessa säädetään mm. ammattikorkeakoulujen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta (1152/2014). Asetuksessa säädetään näkövammaisten kirjaston maksuttomista suoritteista, maksullisista julkisoikeudellista suoritteista ja liiketaloudellisesti hinnoiteltavista suoritteista.

Valtionavustuslaki (688/2001). Laissa säädetään perusteista ja menettelyistä, joita noudatetaan myönnettäessä valtionavustuksia eli tuenluonteista rahoitusta tietyn toiminnan tai hankkeen avustamiseksi.

Laki raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä (1054/2001). Laissa säädetään mm. raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuottoa vastaavien määrärahojen jakosuhteesta edunsaajille.