Opetus- ja kulttuuriministeriöön ja hallintoon liittyvä lainsäädäntö

Sivulle on koottu lista keskeisistä opetusministeriötä ja sen toimialaa koskevista hallintoa ja rahoitusta säätelevistä laeista ja asetuksista.

Säädökset löytyvät suomeksi ja ruotsiksi valtion säädöstietopankki Finlexistä. Ajan tasalle toimitettujen säädösten tietokanta sisältää päivitetyt säädöstekstit, joissa lakiin tai asetukseen tehdyt muutokset on kirjoitettu säädöstekstin sisään.

Tietokannasta voi hakea myös säädöskäännöksiä sekä opetusministeriön antamia säädöksiä eli määräyksiä ja ohjeita.

Asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä (310/2010 + muutokset)
Asetuksessa säädetään mm. opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävistä, toimialan virastoista, laitoksista, toimielimistä ja yhteisöistä sekä opetusministeriön organisaatiosta ja työjärjestyksestä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestys (329/2010)
Työjärjestyksessä säädetään mm. ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön osastojen ja toimintayksiköiden toimialoista ja tehtävistä sekä asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta.

Laki valtioneuvostosta (175/2003)
Laissa säädetään mm. valtioneuvoston organisaatiosta ja toimialajaosta.

Valtioneuvoston ohjesääntö (262/2003)
Ohjesäännössä annetaan yhteiset säännökset mm. ministeriön toimialasta ja päätösvallasta.

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)
Laissa säädetään mm. kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle taikka valtion liikelaitokselle käyttökustannuksiin ja perustamishankkeisiin myönnettävästä valtionosuudesta ja -avustuksesta sekä muusta rahoituksesta.