Etusivu Kulttuuri Taiteen ja kulttuurin alat Audiovisuaalinen kulttuuri

Audiovisuaalinen kulttuuri

Audiovisuaaliseen kulttuuriin kuuluvat elokuvat eri genreineen, televisio- ja radio-ohjelmat, digitaalisessa muodossa olevat pelit, musiikkivideot ja videotaide ja televisiomainokset. Audiovisuaalisia sisältöjä yhdistetään usein muihin taiteenlajeihin, kuten mediataiteeseen, verkkotaiteeseen tai teatteriesityksiin. Kulttuurin edistämiseen liittyy tuotannon, jakelun, esittämisen, audiovisuaalisen kulttuuriperinnön säilyttäminen, koulutus ja tutkimus.

Valtionhallinnossa elokuvataidetta ja audiovisuaalista kulttuuria koskevan lainsäädännön, strategian ja valtion talousarvioon sisältyvien määrärahojen valmistelusta sekä alaisen hallinnon ohjauksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston kulttuurin vastuualue. Televisio- ja radiotoimintaan liittyvät asiat kuuluvat liikenne- ja viestintäministeriölle lukuun ottamatta lasten kehitykselle haitallisten kuvaohjelmien tarjoamista.

Virastot audiovisuaalisen kulttuurin alalla

Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto on Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. Sen tehtäviin kuuluu mm. elokuvien, televisio- ja radio-ohjelmien arkistointi- ja dokumentointityö, elokuvakulttuurin ja mediakasvatuksen koordinointi ja edistäminen sekä ikärajaluokittelujärjestelmän ylläpito ja kuvaohjelmien tarjonnan valvonta lastensuojelullisin perustein, sekä alan tutkimuksen ja tuntemuksen edistäminen. Luokittelupäätösten muutoksenhakuelimenä toimii kuvaohjelmalautakunta.

Audiovisuaalisen kulttuurin edistäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö edistää kulttuuripoliittisin perustein elokuvien käsikirjoittamista, kehittämistä, tuotantoa, markkinointia, jakelua ja esittämistä sekä kulttuurivientiä myöntämällä Suomen elokuvasäätiölle määrärahoja edelleen myönnettäväksi valtionavustuksina. Näistä määrärahoista elokuvasäätiö tukee vuosittain 15–25 pitkää elokuvaa sekä muuta elokuva- ja tv-draamatuotantoa monipuolisen elokuvakulttuurin ylläpitämiseksi. Lisäksi säätiö myöntää avustuksia elokuvien kansainväliseen promootioon ja viennin edistämiseen sekä merkittäville Suomessa toimiville elokuvafestivaaleille.

Suomen elokuvasäätiön myöntämät tuet perustuvat elokuvataiteen edistämisestä annettuun lakiin (28/2000) ja sen nojalla annettuun asetukseen (843/2007). Myönnettyyn tukeen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Säätiön myöntämät tuet ovat EU:n perustamissopimuksen 107 artiklan mukaista valtiontukea, johon sovelletaan EU komission asetuksen (EU) n:o 651/2014) ns. ryhmäpoikkeusasetus RPA, mukaisia säännöksiä.

Elokuvakulttuurin edistämiseen tarkoitetuista varoista myönnetään lisäksi harkinnanvaraisia valtionavustuksia alan valtakunnallisille järjestöille, jotka edistävät elokuva- ja muuta audiovisuaalista kulttuuria.

Harkinnanvaraista valtionapua saavat myös alueelliset elokuvakeskukset, elokuvatapahtumat ja muut alan toimijat tai järjestöt kohdeapurahoina. Näiden jakamisesta vastaa valtion audiovisuaalinen taidetoimikunta, joka päättää myös elokuvan laatutuesta.

Muita audiovisuaalisia kulttuurisia sisältöjä tuetaan Digidemo-ohjelmasta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut valtionavustuspäätöksellä Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKille tehtäväksi myöntää Digidemo-ohjelmasta avustuksia digitaalisiin päätelaitteisiin soveltuvien kulttuurisisältöisten teosten, ohjelmien, pelien ja palveluiden tuotekehitykseen.Etusivu Kulttuuri Taiteen ja kulttuurin alat Audiovisuaalinen kulttuuri