Kulttuurin ja taiteen julkinen rahoitus ja ohjaus

Kulttuurin tukena on julkinen rahoitus ja tekijänoikeusjärjestelmä. Valtionhallinnon tärkein taiteen ja kulttuurin rahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Taiteen ja kulttuurin osuus valtionbudjetissa on vuonna 2016 noin 460 miljoonaa euroa ja siitä puolet rahoitetaan veikkausvoittovaroilla. Vuonna 2009 budjettirakenteessa tapahtui merkittävä muutos, kun kirjastojen valtionosuudet (yli 100 milj. euroa) siirrettiin valtion talousarviossa valtiovarainministeriön pääluokan peruspalvelujen rahoituksen yhteyteen. 

Taiteen ja kulttuurin tukimuodot

Taide- ja kulttuuribudjetista noin kaksikolmasosaa ohjataan kansallisille kulttuurilaitoksille ja kunnille lakisääteisinä valtionosuuksina ja -avustuksina. Harkinnanvaraisia valtionavustuksia (vajaa kolmannes) opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa muun muassa kulttuurin parissa toimiville yhteisöille. Loppuosa rahoituksen kokonaisuudesta (n. 3 %) ohjataan apurahoina taiteilijoille.

Virastojen ja laitosten kanssa opetus- ja kulttuuriministeriö tekee tulossopimuksia. Museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuusjärjestelmässä rahoitus määräytyy kullekin laitokselle ennalta rahoituksen perusteeksi vahvistettujen toiminnan laajuutta kuvaavien laskennallisten henkilötyövuosien määränä ja henkilötyövuotta kohden määrättyjen yksikköhintojen perusteella.

Harkinnanvaraisia valtionavustuksia jaetaan taiteen erilaisiin tarpeisiin. Niiden myöntämistä säätelee valtionavustuslaki. Avustukset on ryhmitelty kulttuuripolitiikan strategisten tavoitteiden mukaisesti. 

Taiteilija-apurahajärjestelmä koostuu taidetoimikuntien jakamista apurahoista sekä tekijänoikeusjärjestelmän kautta kerättävistä tekijänoikeuskorvauksista. Taidetoimikuntien apurahat ovat osa taiteen ja kulttuurin harkinnanvaraista tukea.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sen hallinnonala on Suomessa EU:n sosiaalirahastohankkeiden suurimpia toteuttajia ja myös aluekehitysrahastohankkeissa opetus- ja kulttuuriministeriön osuus on merkittävä. EU:lla on myös laajoja kulttuurin alueen tukiohjelmia.