Etusivu Kulttuuri Kulttuuripolitiikka EU-yhteistyö kulttuurissa

Suomen osallistuminen Euroopan yhteisön kulttuuritoimintaan

Euroopan unionin kulttuuriyhteistyön tavoitteena on tukea kulttuurin moninaisuutta sekä saattaa se kaikkien saataville. EU mm. edistää ja rahoittaa kulttuurivaihtoa, kulttuurin alalla toimivien yhteistyötä ja teosten levitystä.

EU pyrkii huolehtimaan myös mm. elokuva- ja audiovisuaalialan, kustannustoiminnan, musiikin ja taideteollisuuden edellytyksistä, jotta niihin perustuva eurooppalainen kulttuuriteollisuus olisi kansainvälisesti kilpailukykyinen.

EU:n perustamissopimuksen artiklassa 151 eli ns. kulttuuriartiklassa, määritellään yhteisön toimivaltuus kulttuurin alalla. Sen mukaan "yhteisö myötävaikuttaa siihen, että jäsenvaltioiden kulttuurit kehittyvät kukoistaviksi pitäen arvossa niiden kansallista ja alueellista monimuotoisuutta ja korostaen samalla niiden yhteistä kulttuuriperintöä".

Lisäksi sopimuksessa velvoitetaan EU ottamaan kulttuurinäkökohdat huomioon esim. sosiaali- ja aluepolitiikassa, vapaaseen kilpailuun ja sisämarkkinoihin liittyvissä toimissa sekä ulkosuhteissa.

Kulttuuriin liittyvät EU-ohjelmat

Euroopan yhteisön kulttuuritoiminnan rahoituksen pääväline on Luova Eurooppa –ohjelma.

Luova Eurooppa on EU:n audiovisuaalialan, kulttuurialan ja luovien alojen rahoitusohjelma vuosille 2014–2020. Ohjelman kokonaisbudjetti on 1,46 miljardia euroa. Kulttuurin, luovien alojen ja av-alan organisaatiot sekä av-alan ammattilaiset voivat hakea ohjelmasta tukea vuosittain järjestettävillä hakukierroksilla.

Ohjelma tukee luovien alojen eurooppalaista toimintaa ja yhteistyötä. Tavoitteena on avata alan toimijoille uusia kansainvälisiä toimintamahdollisuuksia ja markkinoita sekä löytää uusia yleisöjä eurooppalaisille kulttuurituotteille.

Ohjelman tiedotusta ja neuvontaa hoitavat Luova Eurooppa -yhteyspisteet, joita on jokaisessa ohjelmamaassa. Suomessa Luova Eurooppa -yhteyspisteenä toimivat yhteistyössä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Suomen elokuvasäätiö.

Kulttuurin alaohjelma
Kulttuurialalle ja luoville aloille suunnattu kulttuurin alaohjelma tukee eurooppalaisia yhteistyöhankkeita, kirjallisuuden käännöshankkeita sekä eurooppalaisia verkostoja ja foorumeita. Lue lisää: http://www.cimo.fi/ohjelmat/luovaeurooppa

Median alaohjelma
Median alaohjelma on suunnattu audiovisuaaliselle alalle. Tukea myönnetään elokuva- ja tv-alalle, levittäjille, festivaaleille, peliteollisuudelle ja koulutukseen. Lue lisää: < href="http://www.mediadesk.fi/ajankoht.shtml">http://www.mediadesk.fi/ajankoht.shtml

Rahoitusta on saatu kulttuurialalle myös rakennerahastoista ja muista EU:n tukimuodoista. Myös Euroopan unionin ja Venäjän välillä on yhteistyötä. Euroopan unionin ja Venäjän yhteistyön sekä Pohjoisen kulttuurisen kumppanuuden edistämisen tarkoituksena on tukea luovuutta ja taiteilijoiden liikkuvuutta, kehittää kulttuurienvälistä dialogia ja vahvistaa taidealojen kulttuurista ja taloudellista merkitystä. 

Yhteistyön organisointi

EU:ssa ylintä päätöksentekovaltaa käyttää neuvosto, jonka puheenjohtajina jäsenvaltiot vuorottelevat puolivuotiskausittain. Neuvoston kokouksissa käsitellään komission aloitteita uusiksi ohjelmiksi ja suosituksiksi. Myös puheenjohtajamaa voi nostaa esille aiheita, joista neuvosto voi antaa yhteisiä päätöslauselmia ja päätelmiä.

Kulttuuri- ja audiovisuaaliasioita käsitellään EU:n koulutus-, nuoriso- ja kulttuuriministerineuvostossa. Kulttuuri- ja av-ministerineuvoston asioita valmistellaan neuvoston työryhmissä, kulttuurikomiteassa (Committee on Cultural Affairs) ja av-työryhmässä.

Etusivu Kulttuuri Kulttuuripolitiikka EU-yhteistyö kulttuurissa