Etusivu Kulttuuri Kulttuuripolitiikka Kulttuurin hallinto

Kulttuurin hallinto ja toimijat

Valtioneuvosto ja opetus- ja kulttuuriministeriö sen osana vastaavat kulttuuripolitiikan strategisesta kehittämisestä. Ministeriön tehtävänä on valmistella muun muassa kulttuuria koskeva lainsäädäntö sekä sitä koskevat valtion talousarvioesitykset ja valtioneuvoston päätökset. Kulttuuriin liittyvästä lainsäädännöstä ja rahoituksesta päättää eduskunta.

Ministeriö ohjaa ja valvoo hallinnonalan virastojen ja laitosten toimintaa sekä luo edellytyksiä kulttuuritoiminnalle ja siihen osallistumiselle.

Taiteen ja kulttuurin edistämiseen ja kehittämiseen liittyvistä tehtävistä vastaa ministeriössä kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto. Sen kulttuuripolitiikan toimiala kattaa kansalliset ja alueelliset kulttuuri- ja taidelaitokset, kuten valtionosuutta ja -avustusta saavat museot, teatterit ja orkesterit, kuntien kulttuuritoiminnan sekä valtionavustuksilla rahoitettavan järjestö-, yhdistys- ja kansalaistoiminnan sekä kulttuuriviennin.

Valtion aluehallinnossa kirjastoja koskevat asiat käsitellään aluehallintovirastoissa ja luovia toimialoja koskevat asiat elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksissa. Alueellisen taide-elämän edistämistä varten toimii alueellisia taidetoimikuntia.

Paikallistasolla kuntien vastuulla on myös kulttuuripalveluja sekä museoita, teattereja, orkestereja ja taideoppilaitoksia. Valtio osallistuu toiminnan rahoittamiseen.

Hallinto- ja asiantuntijatehtäviä eri aloilta

Taiteen edistämiskeskus toimii opetus- ja kulttuuriministeriön alaisena asiantuntijavirastona. Taiteen edistämiskeskuksen päätoimipiste Helsingissä vastaa valtion taidetoimikuntien ja lautakuntien yleishallinnosta, toiminnan kehittämisestä sekä päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta. Alueellisten taidetoimikuntien asiakkaita palvellaan aluetoimipisteissä.

Museovirasto vastaa muinaismuistohallinnosta sekä siihen liittyvästä tutkimuksesta, museotoimen johtamisesta ja valvonnasta. Museovirastolla on lupa-, valvonta- ja valtionavustusasioihin liittyviä tehtäviä, mutta se toimii myös kulttuuri- ja tutkimuslaitoksena. Muita museoalan virastoja ja laitoksia ovat taidemuseoiden keskusmuseona toimiva Kansallisgalleria sekä Suomenlinnan hoitokunta.  

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin tehtäviin kuuluu mm. elokuvien, televisio- ja radio-ohjelmien arkistointi- ja dokumentointityö sekä mediakasvatuksen edistäminen, ikärajaluokittelujärjestelmän ylläpito ja kuvaohjelmien tarjonnan valvonta lastensuojelullisin perustein sekä alan tutkimuksen ja tuntemuksen edistäminen.

Etusivu Kulttuuri Kulttuuripolitiikka Kulttuurin hallinto