Yliopistoja koskevat lait ja säädökset

Yliopistoja koskeva lainsäädäntö on uudistettu 1.1.2010 voimaan tulleen yliopistouudistuksen yhteydessä. Yliopistoista säädetään yliopistolaissa ja yliopistoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Lisäksi toimintaa säätelevät mm. valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä. Säädökset löytyvät suomeksi ja ruotsiksi valtion säädöstietopankki Finlexistä. Ajan tasalle toimitettujen säädösten tietokanta sisältää päivitetyt säädöstekstit, joissa lakiin tai asetukseen tehdyt muutokset on kirjoitettu säädöstekstin sisään.

Tietokannasta voi hakea myös säädöskäännöksiä sekä opetus- ja kulttuuriministeriön antamia alemman tason säädöksiä eli määräyksiä ja ohjeita.

 

Yliopistoja koskevia lakeja ja asetuksia

Yliopistolaki (558/2009 + muutokset)
Laissa säädetään mm. yliopistojen itsehallinnosta ja tehtävistä, tutkimuksesta ja opetuksesta, organisaatiosta, henkilöstöstä, opiskelijoista ja ylioppilaskunnista, yliopistojen ohjauksesta, rahoituksesta ja taloudenpidosta sekä muutoksenhausta. Laissa on lisäksi säännöksiä mm. harjoittelukouluista sekä erityissäännöksiä, jotka koskevat Helsingin yliopistoa ja Åbo Akademia.

Yliopistolain englanninkielinen käännös

Laki yliopistolain voimaanpanosta (559/2009)
Laissa säädetään yliopistolain voimaantulosta ja siinä on säännöksiä mm. uusien yliopistojen ja ylioppilaskuntien järjestäytymisestä, henkilöstön palvelussuhteen muuttumisesta sekä varallisuuden luovuttamisesta uusille yliopistoille.

Laki opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä (1058/1998 + muutokset)
Laissa säädetään mm. rekistereiden käyttötarkoituksesta, tietosisällöistä ja tietojen luovuttamisesta.

Valtioneuvoston asetus yliopistoista (770/2009 + muutokset)
Asetuksessa säädetään mm. yliopistojen rahoitusperusteiden laskennasta ja keskinäisestä jakautumisesta sekä yliopistoindeksin laskemisesta ja kustannustason nousun huomioon ottamisesta yliopistojen rahoituksessa. Asetuksessa on myös säännöksiä mm. yliopistojen henkilöstön kielitaitovaatimuksista, ylioppilaskuntien hallintoelimistä, Kansalliskirjaston johtokunnan tehtävistä sekä Svenska social- och kommunalhögskolanin tehtävistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä (182/2012 + muutokset)

Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista (1082/2009 + muutokset)

Asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä (464/1998 + muutokset)
Asetuksessa säädetään sekä nykyisistä että aikaisemmin voimassa olleiden säännösten mukaisista alemmista ja ylemmistä korkeakoulututkinnoista, yliopistojen jatkotutkinnoista, maanpuolustuskorkeakoulun tutkinnoista, ammattikorkeakoulututkinnoista, ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista ja ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnoista sekä tutkintojen ja opintosuoritusten tuottamasta kelpoisuudesta. 

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista (794/2004 + muutokset)
Asetuksessa säädetään mm. yliopistojen koulutusvastuista, koulutuksen järjestämisestä, opintojen mitoituksesta, laajuudesta ja hyväksilukemisesta, tutkintojen tavoitteista ja rakenteesta sekä suorittamisesta ja oppiarvoista. Asetuksessa säädetään lisäksi yliopistojen erikoistumiskoulutuksista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä (1451/2014)
Asetuksessa säädetään yliopistolaissa tarkoitettujen yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä eräillä koulutusaloilla.

Valtioneuvoston asetus erikoiseläinlääkärin tutkinnosta ja oikeudesta toimia erikoiseläinlääkärinä (275/2000 + muutokset)

Valtioneuvoston asetus korkeakoulujen yhteishausta (293/2014)