Varhaiskasvatus

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa varhaiskasvatuksen yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta sekä lainsäädännön valmistelusta.

Varhaiskasvatus on kasvatusta, opetusta ja hoitoa, joiden tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on tietyin edellytyksin oikeus saada varhaiskasvatusta. Vanhemmat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatuksen vaihtoehtoja ovat

  • päiväkodit
  • perhepäivähoito
  • kerho- ja leikkitoiminta.

Myös koulun aloitusta edeltävä esiopetus on toiminnallisesti varhaiskasvatusta. Esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa 1.8.2015 alkaen.

Kunta huolehtii varhaiskasvatuksen järjestämisestä

Kunta huolehtii siitä, että varhaiskasvatusta on saatavissa perheiden tarpeen mukaan. Tarvittaessa varhaiskasvatusta järjestetään myös iltaisin, öisin tai viikonloppuisin. Varhaiskasvatusta järjestetään lapsen äidinkielellä joko suomeksi, ruotsiksi tai saameksi.

Varhaiskasvatusta järjestävät kunnat ja yksityiset toimijat. Myös järjestöt ja seurakunnat tarjoavat varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan omasta kunnasta viimeistään neljä kuukautta ennen sen aloittamista. Paikan voi saada kahdessa viikossa, jos vanhemmat saavat ennakoimatta työ- tai opiskelupaikan. Tarkempia ohjeita varhaiskasvatuspalveluista ja muun muassa niihin hakemisesta saa omasta kunnasta.

Varhaiskasvatus voi olla kokopäiväistä (enintään 10 tuntia/vrk) tai osapäiväistä (enintään 5 tuntia/vrk).

Varhaiskasvatuksesta peritään maksu, jonka suuruus riippuu perheen koosta, tuloista ja siitä kuinka pitkän ajan lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen (kokopäivä/puolipäivä). Yksityisen päivähoidon maksut hinnoittelee palveluntarjoaja ja näihin kustannuksiin voi saada yksityisen hoidon tukea.

Päivähoidosta varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatusta koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan vaiheittain. Uudistuksen ensimmäisen vaiheen lakimuutokset tulevat voimaan 1.8.2015. Lasten päivähoidosta annetun lain nimi muuttuu varhaiskasvatuslaiksi ja varhaiskasvatus korvaa käsitteenä lasten päivähoidon.

Laissa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen ja korostetaan lapsen etua toiminnan järjestämisessä. Varhaiskasvatuksen tavoitteet uudistetaan ja lasten sekä vanhempien osallisuutta ja vaikuttamista vahvistetaan.

Opetushallitus laatii valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta laaditaan paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat palveluntuottaja-, yksikkö-, ryhmä- tai toimintamuotokohtaisesti. Päiväkodissa ja perhepäivähoidossa jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.