Opintotukijärjestelmä

Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä sekä opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuen myöntää Kansaneläkelaitos yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

Tällä sivulla kerrotaan

 • opintotuen myöntämisen edellytyksistä
 • opintorahasta
 • asumislisästä
 • opintolainan valtiontakauksesta
 • opintolainavähennyksestä ja opintolainahyvityksestä
 • koulumatkatuesta
 • ateriatuesta ja ateriaedusta
 • opintotuen muutoksenhausta

Opintotuen myöntämisen edellytykset

Opintotukea myönnetään peruskoulun jälkeisiin päätoimisiin opintoihin.

Opintotukea voi saada

 • lukion oppimäärän suorittamiseen
 • ammatilliseen peruskoulutukseen
 • korkeakoulututkinnon suorittamiseen
 • lisäopintoihin, jotka tähtäävät ammatilliseen tai virkakelpoisuuteen.

Lisäksi tukea voi saada eräisiin erikseen määriteltyihin muihin opintoihin kuten kansanopistossa opiskeluun. Myös ulkomailla harjoitettaviin opintoihin voi saada opintotukea, jos opinnot vastaavat Suomessa tuettavia opintoja.

Opintotuen saamisen edellytyksenä on

 • päätoiminen opiskelu
 • opinnoissa edistyminen
 • taloudellisen tuen tarve.

Tukea saa rajoitetuksi ajaksi, joka on erilainen eri oppilaitostasoilla. Tuki määräytyy opiskelijan iän, asumismuodon, koulutusasteen sekä tulojen perusteella tehtävän tarveharkinnan perusteella. Tarveharkinnassa korkeakouluopiskelijalla vaikuttavat pääsääntöisesti omat tulot, muissa oppilaitoksissa tiettyyn ikään asti myös vanhempien tulot.

Opintoraha on valtion rahoittama opintoetuus, joka maksetaan kuukausittain opiskelijan pankkitilille.

 Opintorahan perusmäärä kuukaudessa (brutto):

 

Ensimmäiset korkeakoulu-opinnot syksystä 2014

Ensimmäiset korkeakouluopinnot aloitettu ennen syksyä 2014

  Muut oppilaitokset

Avioliitossa oleva tai elatusvelvollinen

336,76

303,19

250,28

Itsenäisesti asuva 20 vuotta täyttänyt

335,32

303,19

250,28

Itsenäisesti asuva 18-19-vuotias

335,32

303,19

250,28 c

Itsenäisesti asuva alle 18-vuotias

163,80 a

147,52 a

101,74 b

Vanhempiensa luona asuva 20 vuotta täyttänyt

136,35 a

124,12 a

81,39 a

Vanhempiensa luona asuva alle 20 vuotias

62,06 a

55,96 a

38,66 b


opintorahaa voidaan vanhempien tulojen perusteella  a= korottaa, b=korottaa tai pienentää, c=pienentää

Asumislisä on osa opintotukea

Asumislisä on osa opintotukea. Se maksetaan kuukausittain opiskelijan pankkitilille. Opiskelijan asumismuoto ja perhesuhteet ratkaisevat, kuuluuko hän asumislisän vai yleisen asumistuen piiriin.

Perheettömät ja vuokralla asuvat opiskelijat saavat asumislisää. Asumislisä on 80 % asumismenoista ja sitä myönnettäessä otetaan huomioon enintään 252 euron asumismenot kuukaudessa. Asumislisä voi siten olla 26,90 - 201,6 euroa/ kk. Jos opiskelija asuu vanhemmalta vuokratussa tai vanhempansa omistamassa asunnossa, on asumislisän määrä enintään 58,87 euroa kuukaudessa. Asumislisää ei makseta, jos asumismenot ovat alle 33,63 euroa kuukaudessa. Ulkomailla opiskelevan asumislisä on enintään 210 euroa kuukaudessa.

Opintolainan valtiontakaus lainan vakuutena

Takaisin maksettavaa opintolainaa haetaan pankista. Lainalle myönnetään valtiontakaus, jota opiskelija hakee Kelalta tai yliopiston opintotukilautakunnalta.

Opintolainan valtiontakauksen määrä

 

alle 18-vuotta

  18-vuotta >

Korkeakoulu

400 euroa/kk

400 euroa/kk

-ulkomailla

700 euroa/kk

700 euroa/kk

Muu oppilaitos

260 euroa/kk

400 euroa/kk

-ulkomailla

700 euroa/kk

700 euroa/kkValtion takaamalle opintolainalle ei tarvita muita vakuuksia. Opintolainan valtiontakaus myönnetään hakemuksesta. Lainatakausta ei myönnetä, jos Kela on takaajana maksanut aikaisemmat opintolainat ja opiskelijalla on luottorekisteritietoihin merkitty vakava maksuhäiriö.

Laina haetaan pankista, joka päättää lainan myöntämisestä. Alle 18-vuotiaan on toimitettava pankille vanhempiensa suostumus lainan hakemiseen ja valtakirja. Korosta ja muista kuin takauspäätöksessä mainituista lainaehdoista sopivat pankki ja opiskelija. Yleensä lainan takaisinmaksuaika on kaksi kertaa lainanottoaika.

Korkeakoulussa opiskeleva voi nostaa lukuvuoden lainan kahdessa erässä ja muussa oppilaitoksessa opiskeleva neljässä erässä. Lainantakaus myönnetään automaattisesti kaikille opintotukea saaville korkeakouluopiskelijoille. Ulkomaisessa oppilaitoksessa opiskelevat voivat kuitenkin nostaa lainan yhdessä erässä.

Opintolainavähennys myönnetään verotuksessa

Opintolainavähennys on lukuvuonna 2005-2006 tai sen jälkeen korkeakouluopintonsa aloittaneelle valmistumisen jälkeen myönnettävä verovähennys, jos hän suorittaa tutkinnon määräajassa ja on nostanut riittävästi opintolainaa.

Opintolainavähennykseen oikeuttavia tutkintoja ovat ylempi korkeakoulututkinto ja ammattikorkeakoulututkinto. Alempi korkeakoulututkinto oikeuttaa lainavähennykseen vain, jos opiskelija on valittu suorittamaan pelkästään alempi korkeakoulututkinto.

Lainavähennyksen voi saada vain ensimmäiseksi suoritetun vähennykseen oikeuttavan tutkinnon perusteella.

Opintolainahyvitys maksetaan valtio varoista pankkiin

Opintolainahyvitys voidaan puolestaan myöntää korkeakoulututkinnon määräajassa suorittaneelle opintovelalliselle, joka on aloittanut ensimmäiset korkeakoulututkinto-opinnot 1.8.2014 tai sen jälkeen. Opintolainahyvityksellä voidaan lyhentää kertasuorituksella valtion varoista pankissa olevaa opintolainaa.

Opintolainavähennykseen oikeuttavia tutkintoja ovat alempi korkeakoulututkinto, sekä alempi että ylempi korkeakoulututkinto ja ammattikorkeakoulututkinto.

Koulumatkakustannukset

Koulumatkatukena korvataan päivittäisten koulumatkojen kustannukset lukio- tai ammatillisen peruskoulutuksen päätoimisille opiskelijoille.

Koulumatkakustannukset korvataan, kun koulumatka on yli 10 kilometriä ja kustannuksia kuukausittain yli 54 euroa.

Tuki maksetaan opiskelijalle itselleen, matkalipun myyjälle tai koulutuksen järjestäjälle riippuen opiskelijan matkustustavasta. Tavallisimmin opiskelija ostaa Matkahuollosta opiskelijalipun koulumatkatuella alennettuun hintaan.

Ateriatuki ja ateriaetu vaikuttavat aterian hintaan

Korkeakouluopiskelijat ovat oikeutettuja alennukseen aterian hinnasta ravintoloissa, jotka ovat ateriatuen piirissä. Lukiossa, ammatillisessa peruskoulutuksessa sekä osassa kansanopistoja opiskeleville järjestetään maksuton ruokailu.

Tuki maksetaan ravintolan pitäjälle, ja se on 1,94 euroa aterialta. Ravintoloissa noudatetaan valtioneuvoston vahvistamia ateriakokonaisuuksien enimmäishintoja, joista ravintolan pitäjä on vähentänyt ateriatuen.

Ateriatukeen oikeuttavan lounaan enimmäishinta on 1.3.2012 alkaen 4,54 euroa ja erikoisannoksen vähintään 5,69 euroa ja enintään 6,89 euroa.

Opintotuen muutoksenhaku ja tiedustelut KELAn kautta

Apua opintotukeen liittyvissä kysymyksissä saa Kansaneläkelaitokselta. Kelan sähköisen asiointipalvelun kautta opiskelija voi selvittää mm. opintotuen hakemis-, maksu- ja tukikuukausitietonsa.

Kansaneläkelaitos päättää opintotuen myöntämisestä. Päätökseen tyytymätön opiskelija  voi hakea muutosta opintotuen muutoksenhakulautakunnalta. Sen päätöksestä voi valittaa edelleen vakuutusoikeuteen. Opintotukipäätöksessä kerrotaan tarkemmin muutoksenhausta.

Opintotukiasiain neuvottelukunta

Valtioneuvoston asettama opintotukiasiain neuvottelukunta tekee esityksiä ja antaa lausuntoja opintotuen kehittämistä ja toteuttamista koskevissa asioissa. Neuvottelukunnan toimikausi on kolme vuotta.