Opintotukilainsäädäntö

Sivulle on koottu lista keskeisistä opintotukea koskevista laeista ja asetuksista. Säädökset löytyvät valtion säädöstietopankki Finlexistä. Ajan tasalle toimitettujen säädösten tietokanta sisältää päivitetyt säädöstekstit, joissa lakiin tai asetukseen tehdyt muutokset on kirjoitettu säädöstekstin sisään.

Tietokannasta voi hakea myös opetusministeriön antamia alemman tason säädöksiä eli määräyksiä ja ohjeita.

Opintotukeen liittyviä keskeisiä lakeja ja säädöksiä

Opintotukilaki (65/1994)
Opintotukilaissa säädetään mm. opintotukietuuksista ja opintotuen myöntämisedellytyksistä. 

Opintotukiasetus (260/1994)
Opintotukiasetuksessa säädetään mm. korkeakouluopintojen riittävän edistymisen arvioinnista ja opintotukilautakunnista.

Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen koulumatkatuesta (48/1997 + muutokset)
Laissa säädetään tuen myöntämisestä lukio-opintoja tai ammatillisia opintoja harjoittavan opiskelijan asunnon ja oppilaitoksen välisestä päivittäisestä koulumatkasta aiheutuviin kustannuksiin.

Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen koulumatkatuesta (530/2015)
Asetuksessa säädetään mm. koulumatkatuen laskuttamisesta, tuen palauttamisesta ja matkalipun myyjän kanssa tehtävästä sopimuksesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista (544/2015)

Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista (544/2015)