Opintotuki ja sen kehittäminen

Opintotuen tavoitteena on opintojen aikaisen toimeentulon turvaaminen taloudellisen tuen tarpeessa oleville päätoimisille opiskelijoille. Opintotukijärjestelmää kehitetään koulutuspoliittisten tavoitteiden pohjalta koulutusasteiden ja opiskelijoiden välisen tasa-arvon ja tehokkaan tutkinnon suorittamisen edistämiseksi.

Ajankohtaista opintotuki-asioissa:

Opintotukeen ja opiskelijoiden asumistukeen muutoksia

Opintorahan tasoja yhtenäistetään, opintolainan valtiontakaus nousee ja tukiaika lyhenee. Opiskelijat siirretään yleisen asumistuen piiriin. Muutokset astuvat voimaan 1.8.2017. Tasavallan presidentti vahvisti lait perjantaina 13.1.2017. (EV 238/2016)

Verkkouutinen 13.1.2017

HE 229/2016 Opintotukilakia esitetään uudistettavaksi

Korkea-asteen opintorahan tasoa yhtenäistetään toisen asteen opintorahan tasolle ja tukiaikaa lyhennetään. Opintolainan valtiontakauksen määrää nostetaan, jolloin opintotuen (opintoraha ja opintolaina) kokonaismäärä kasvaisi.

Lisäksi opiskelijat siirretään ulkomailla opiskelevia sekä opistojen maksullisella linjalla opiskelevia ja opiston asuntolassa asuvia lukuun ottamatta yleisen asumistuen piiriin.

OKM tiedote 3.11.2016

Selvitysmiehen ehdotus opintotukiuudistukseksi

Opintotuen selvitysmies, professori Roope Uusitalo esittää muutoksia korkeakouluopiskelijoiden opintotukeen.

OKM tiedote 1.3.2016 

Aiemmat opintotuen muutokset:

Opintorahoja korotetaan 1.8.2015 lukien n. 0,4 % kansaneläkeindeksin perusteella.

muutokset 1.8.2014:

Opintorahan määriä tarkistetaan lukuvuosittain kansaneläkeindeksin perusteella. 1.8.2014 tehtävä korotus on noin 1,3 prosenttia. Lisäksi opintolainan valtiontakauksen määriä korotetaan 100 eurolla.

Opintolainan käyttökelpoisuuden parantamiseksi luovutaan yhden prosentin koron maksamisesta opiskeluaikana sekä sidotaan korkoavustuksen tulorajat niin kutsuttuun palkkakertoimeen. Korkoavustuksen tulorajoja korotetaan 1.3.2014 indeksimuutoksella, joka on toteutunut aikavälillä 2010-2013. Korotus tulorajoihin on noin 10 prosenttia. Tulorajoja korotetaan tämän jälkeen joka toinen vuosi palkkakertoimen kahden vuoden muutoksella, joten seuraavat korotukset tulorajoihin tehdään maaliskuussa 2016.

Maahanmuuttajanuorten koulutukseen kannustamiseksi opintotuen piiriin otetaan maahanmuuttajille suunnattu valmistava lukiokoulutus sekä ammattikorkeakouluopintoihin valmentavan koulutus.

Korkea-aseen opintotuen muutokset

Korkea-asteella otetaan käyttöön opintolainahyvitys, joka korvaa siirtymäajan jälkeen nykyisen opintolainavähennyksen.

Korkeakoulututkinnon määräajassa suorittaneen opintolainansaajan rahalaitoksessa olevaa opintolainaa lyhennetään valtion varoista opintolainahyvityksellä. Sen määrä on 40 prosenttia siitä osasta korkeakouluopintojen aikana kertynyttä opintolainaa, joka ylittää 2 500 euroa. Huomioon otetaan kuitenkin enintään tutkinnon tavoiteajan tai laajuuden perusteella laskettu lainamäärää.

Opintolainansaajalla on oikeus opintolainahyvitykseen 1.8.2014 tai sen jälkeen aloitetun ensimmäiseksi suoritetun opintolainahyvitykseen oikeuttavan korkeakoulututkinnon perusteella.

Tuen käytön suunnitelmallisuuden lisäämiseksi korkeakouluopiskelua varten myönnettävän enimmäistukiaika lyhenee 70 tukikuukaudesta 64 tukikuukauteen.

Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti korkeakouluopiskelijoiden opintorahan kuukausittainen määrä nousee indeksikorotusten lisäksi 11 prosentilla ja yhden korkeakoulututkinnon suorittamista varten tukeen oikeuttavaa aika lyhenee viidellä tukikuukaudella. Muutosten tarkoituksena on opintotuen riittävyyden parantaminen päätoimiseen opiskeluun kannustavaksi sekä opiskeluaikojen lyhentäminen ja työurien pidentäminen opiskelijoilla, jotka aloittavat ensimmäiset korkeakouluopinnot 1.8.2014 tai sen jälkeen.

Toisen asteen opintotuen muutokset

Muualla kuin vanhempiensa luona asuvien 18-19 -vuotiaiden opintorahaan vähentävästi vaikuttavia vanhempien tulorajoja korotetaan 30 prosentilla.

Lainatakausoikeus laajenee toisella asteella siten, että myös täysi-ikäiset vanhempansa luona asuvat toisen asteen opiskelijat voiva saada lainatakauksen, vaikka he eivät vanhempien tulojen perusteella voisi saada opintorahaa ja valtiontakaus myönnetään myös muualla kuin vanhempansa luona asuvalle lapsilisän piirissä olevalle lukiossa opiskelevalle opiskelijalle, joka on vanhempiensa tulojen perusteella oikeutettu opintorahaan.

Lisäksi lukuvuosikohtaiseen tukiajan laskentaperusteisiin sekä muiden kuin julkisen valvonnan alaisten oppilaitosten opintotukioikeuden myöntämistä koskevaan sääntelyyn tulee muutoksia. Nk. puolen kuukauden tuesta luovutaan ja kalenterikuukausi oikeuttaa opintotukeen, jos siinä on vähintään 18 opintotukeen oikeuttavaan aikaan kuuluvaa päivää. Muun kuin julkisen valvonnan alaisten oppilaitosten koulutuksen tulisi pääsääntöisesti valmistaa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisen näyttötutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseen.

Kansaneläkelaitos tiedottaa opintotuen muutoksista tarkemmin (www.kela.fi)