Vireillä olevat lainsäädäntöhankkeet: koulutus

Sivulle on koottu tietoja opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteltavina olevista koulutukseen ja opintotukeen liittyvistä keskeisistä säädöshankkeista.

Hanke-esittelystä löytyvät yhteystiedot valmistelijoille, joilta saa lisätietoja sekä linkit hankkeeseen liittyviin asiakirjoihin. Hankkeiden tietoja päivitetään niiden edetessä.

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja ammatillisesta peruskoulutuksesta annettujen lakien muuttaminen

Lakimuutoksella mahdollistettaisiin esimerkiksi koulutuksen kehittämiseksi tarpeelliset kokeilut näyttötutkinnoissa. Lisäksi ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriö voisi muuttaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa opiskelijamäärän osalta vuosina 2016 ja 2017. Lisäksi esitetään, että Opetushallitus toimisi jatkossa rekisterinpitäjänä tutkintotoimikuntien näyttötutkintojen järjestämiseen liittyvissä henkilörekistereissä.


Perusopetuksen tuntijako

Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokkien 1–6 osalta 1.8.2016.  Vuosiluokkien 7–9 osalta uuden opetussuunnitelman käyttöön otto tapahtuu porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019.


Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä.


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevalla lailla säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki tulee voimaan 1.3.2017.


Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki ammatillisesta koulutuksesta. Ammatillisesta peruskoulutuksesta annettu laki ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettu laki kumottaisiin.


Varhaiskasvatuslain uudistaminen

Varhaiskasvatuslainsäädäntöä uudistetaan vaiheittain. Uudistuksen ensimmäinen vaihe tuli voimaan 1.8.2015. Tavoitteena on jatkaa uudistusta jatkovalmistelun suunnitelmien pohjalta.


Lukion tuntijako

lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta eli opetukseen käytettävän ajan jakamisesta eri oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen sekä opinto-ohjaukseen päätetään valtioneuvoston asetuksella, jonka jälkeen Opetushallitus valmistelee lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet. Uudet opetussuunnitelmat voidaan ottaa käyttöön syksyllä 2016.


Normien purku koulutusta koskevassa lainsäädännössä

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi perusopetuslakia, lukiolakia, ammatillisesta peruskoulutuksesta annettua lakia, oppilas- ja opiskelijahuoltolakia ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia. Esitys liittyy hallitusohjelman linjaukseen koskien kuntien lakisääteisten tehtävien sekä niiden toteuttamista ohjaavien velvoitteiden karsimista.


Koulutustoimikuntajärjestelmän kehittäminen

Koulutustoimikuntajärjestelmän ohjausryhmän ehdotuksen mukaisesti koulutustoimikuntajärjestelmästä annettu valtioneuvoston asetus (882/2010) on kumottu valtioneuvoston asetuksella (487/2016), joka tulee voimaan 1.1.2017.


Opetus- ja kulttuuritoimen indeksikorotuksien jäädytys

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia ja vapaasta sivistystyöstä annettua lakia esitetään muutettavaksi. Muutokset liittyvät valtioneuvoston päätökseen jäädyttää indeksikorotukset opetus- ja kulttuuritoimen hallinnonalalla vuosina 2016—2019 osana valtiontalouden sopeuttamistoimia.


Näyttötutkintojärjestelmän uudistaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän tehtävänä on arvioida näyttötutkintojärjestelmän toimivuutta. Tavoitteena on vahvistaa jo pitkään käytössä ollutta näyttötutkintojärjestelmää työelämässä hankitun osaamisen osoittamisen välineenä.


Viraston perustaminen: Opetushallitus ja CIMO

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle perustetaan uusi virasto, joka hoitaisi Opetushallitukselle ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOlle nykyisin säädetyt tehtävät. Viraston perustaminen on osa valtion keskushallinnon uudistamista.


Opetustoimen rekistereitä ja valtakunnallisia tietojärjestelmiä koskevan lainsäädännön uudistaminen

Ehdotettava laki korvaisi vuonna 1999 voimaan tulleen lain opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta sekä ylioppilastutkintorekisteristä (1058/1998).


Hallituksen esitys laiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 §:n muuttamisesta

Hallitusohjelman mukaan esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia ja ehdotettaviin muutoksiin liittyen tuloverolakia.


Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain muutokset ja indeksit

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia ja vapaasta sivistystyöstä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.