Suomen koulutusjärjestelmässä suoritettavat tutkinnot ja opinnot

Koulutusjärjestelmässä pyritään siihen, että yleissivistävän koulutuksen jälkeisiä koulutuspaikkoja on tarjolla niin paljon, että se mahdollistaa koko nuorisoikäluokan kouluttautumisen ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Myös aikuisten osaamista pyritään kehittämään ja pitämään ajan tasalla.

Lukio ja ylioppilastutkinto

Lukio on yleissivistävä koulu, joka päättyy valtakunnalliseen ylioppilastutkintoon. Lukio ei anna ammatillista pätevyyttä, mutta sen suorittaneet voivat hakeutua jatko-opintoihin yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin tai ammatilliseen koulutukseen.

Ylioppilastutkinnon avulla selvitetään, ovatko opiskelijat omaksuneet lukion opetussuunnitelmien mukaiset tiedot ja taidot sekä saavuttaneet lukiokoulutuksen tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden.

Ammatilliset tutkinnot

Ammatillisia tutkintoja ovat

 • ammatilliset perustutkinnot
 • ammattitutkinnot
 • erikoisammattitutkinnot

Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa tutkintoon johtavana koulutuksena tai näyttötutkintona, johon järjestetään valmistavaa koulutusta.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, jotka on suunnattu erityisesti aikuisille, suoritetaan näyttötutkintoina, ja niihin järjestetään valmistavaa koulutusta. Näyttötutkinnon voi suorittaa aikaisemman koulutuksen, työkokemuksen ja osaamisen perusteella.

Ammatillista peruskoulutusta ja näyttötutkintoihin valmistavaa koulutusta järjestävät:

 • ammatilliset oppilaitokset
 • ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset
 • ammatilliset erityisoppilaitokset
 • liikunnan koulutuskeskukset
 • musiikkioppilaitokset
 • kansanopistot

Myös ammatillisissa erikoisoppilaitoksissa voidaan järjestää koulutusta ammatillisiin perustutkintoihin.

Korkeakoulututkinnot

Korkeakoulututkintoja ovat:

Yliopistoissa suoritettavat

 • alemmat korkeakoulututkinnot
 • ylemmät korkeakoulututkinnot
 • tieteellisinä tai taiteellisina jatkotutkintoina suoritettavat lisensiaatin tutkinnot
 • tieteellisinä tai taiteellisina jatkotutkintoina suoritettavat tohtorin tutkinnot
 • ammatillisina jatkotutkintoina suoritettavat erikoislääkärin, erikoishammaslääkärin ja erikoiseläinlääkärin tutkinnot

Maanpuolustuskorkeakoulussa suoritettavat

 • alemmat korkeakoulututkinnot
 • ylemmät korkeakoulututkinnot
 • upseerin tutkinnot
 • jatkotutkintoina suoritettavat tohtorin tutkinnot
 • jatkotutkintoina suoritettavat yleisesikuntaupseerin tutkinnot

Ammattikorkeakouluissa suoritettavat

 • ammattikorkeakoulututkinnot
 • ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Tutkinnot antavat kelpoisuuden julkiseen virkaan, jonka vaatimuksena on korkeakoulututkinto.

Ammattikorkeakoulututkinto on käytännönläheinen korkeakoulututkinto, joka antaa valmiudet työelämän asiantuntija-, suunnittelu-, kehittämis- ja esimiestehtäviin.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille, jota haluavat syventää ja laajentaa erikoisosaamistaan.

Yliopistollisen korkeakoulututkinnon suorittanut voi työskennellä esim. suunnittelu-, tutkimus-, hallinto- ja opetustehtävissä. Osa tutkinnoista valmistaa ammatillisiin tehtäviin, esimerkiksi lääketieteen lisensiaatin tutkinto lääkäriksi.