Esiopetus vahvistaa oppimisen edellytyksiä

Esiopetusta järjestetään lapsille pääsääntöisesti oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna ja sen tavoitteena on osana varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen jatkumoa vahvistaa lasten oppimisen ja kehityksen edellytyksiä. Esiopetuksen velvoittavuutta koskeva perusopetuksen lainsäädännön muutos on tullut voimaan 1.1.2015. Lakia sovelletaan elokuun alusta 2015 lukien.

Kunnalla on lakiin perustuva velvollisuus järjestää esiopetusta. Esiopetuksen velvoittavuuden myötä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus on osallistujille maksutonta. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Mikäli perusopetuksen tavoitteita ei voida lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus sinä vuonna, kun lapsi täyttää kuusi vuotta ja kestää 11 vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen on osallistuttava esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamisvuonna. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta.

Opetushallituksen vahvistamat valtakunnalliset esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ohjaavat esiopetuksen sisällön suunnittelua ja toimivat perustana paikallisille opetussuunnitelmille. Opetushallituksen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet määräävät esiopetukselle asetetut tavoitteet.

Esiopetuksessa olevalla lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai lapsen kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen, jos matka on yli viisi kilometriä tai jos matka on lapselle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Esiopetus:

• edistää monipuolisesti lasten oppimista ja kehitystä sekä luo hyvän perustan lapsen koulun aloittamiselle
• maksutonta
• järjestetään päivähoitopaikassa tai koulussa, kunnilla järjestämisvelvollisuus
• valtakunnalliset esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet määrittävät sisällöt ja tavoitteet
• laajuus vähintään 700 tuntia vuodessa
• lapsen subjektiivinen oikeus päivähoitopaikkaan säilyy

Jos lapsi ei osallistu perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen, voivat lapsen huoltajat päättää kotona toteutettavasta esiopetuksen tavoitteet saavuttavasta toiminnasta tai sen toteuttamisesta muun kuin perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestäjän toimesta.  

Säädöksiä ja suosituksia kelpoisuudesta ja ryhmäkoosta

Esiopetusta ovat kelpoisia antamaan pääsääntöisesti lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneet ja luokanopettajat.

Perusopetuslain mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö voi erityisestä syystä myöntää kelpoisuusvaatimuksista erivapauden. Nykyisin erivapauksia myönnetään harvoin.

Opetusministeriön suosituksen mukaan esiopetusryhmään saa kuulua enintään 13 lasta tai 20 lasta, jos ryhmässä on opettajan lisäksi toinen koulutettu aikuinen.