Opiskelu ja tutkinnot ammattikorkeakouluissa

Ammattikorkeakouluissa järjestetään

 • ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa opetusta
 • ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa opetusta
 • ammatillista opettajankoulutusta
 • erikoistumiskoulutusta
 • tutkintojen osia sisältävää koulutusta avoimena ammattikorkeakouluopetuksena tai muutoin erillisinä opintoina
 • täydennyskoulutusta

Tutkinto-opiskelu ammattikorkeakoulussa johtaa korkeakoulututkintoon ja käytännön ammattitaitoon. Tutkintoon johtava koulutus on opiskelijalle maksutonta ja siihen voi saada opintotukea.

Opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Ammattikorkeakoulututkintojen laajuus perustutkinnoissa on 210 - 270 opintopistettä (aiemmin 140 - 180 opintoviikkoa). Tämä tarkoittaa noin kolmen - neljän vuoden opintoja. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen laajuus on 60 - 90 pistettä (aiemmin 40 - 60 opintoviikkoa) ja kokopäiväisesti opiskellen opinnot kestävät vuodesta puoleentoista vuoteen.

Ammattikorkeakoulut päättävät itse koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta.

Ammattikorkeakouluihin haetaan pääasiassa yhteishaun kautta

Ammattikorkeakouluihin haetaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa.

Ammattikorkeakoulut päättävät opiskelijavalinnan perusteista, valintakokeen järjestämisestä sekä opiskelijavalinnasta.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon, ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat ulkomaiset opinnot.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja jolla on vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tarkempia tietoja pääsyvaatimuksista ja valintaperusteista saa opintopolusta tai ammattikorkeakoulujen omista hakijan oppaista.

Hakija voi ottaa vastaan yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta.

Ammattikorkeakoulututkinnot ovat perustutkintoja

Ammattikorkeakoulututkinnot ovat ammattikorkea­koulun perustutkintoja. Ammattikorkeakoulututkinnot ovat laajuudeltaan vähintään kolmen ja enintään neljän vuoden mittaisia, poikkeustapauksissa pitempiäkin. Ammattikorkeakoulututkintoon liitetään tutkintonimike ja lyhenne AMK.

Opintoihin kuuluu perus- ja ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja, ammattitaitoa edistävää harjoittelua sekä opinnäytetyö.

Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle:

 • laaja-alaiset käytännölliset perustiedot ja -taidot sekä teoreettiset perusteet toimia työelämässä oman alan asiantuntijatehtävissä
 • valmiudet seurata ja edistää oman ammattialan kehittymistä
 • edellytykset oman ammattitaidon kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen
 • riittävä viestintä- ja kielitaito oman alan tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön.

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot syventävät osaamista

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet voivat työelämässä hankitun kokemuksen jälkeen syventää ammatillista osaamistaan jatkamalla opintoja ja suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat ylempiä korkeakoulututkintoja.

Ylempien tutkintojen koulutusohjelmat ovat vähintään lukuvuoden ja enintään puolentoista lukuvuoden päätoimisten opintojen mittaisia. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liitetään tutkintonimike ja lyhenne ylempi AMK.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle:

 • laajat ja syvälliset tiedot sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä
 • syvällinen kuva omasta ammattialasta, sen asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmiudet seurata ja eritellä alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehitystä
 • valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen
 • hyvä viestintä- ja kielitaito oman alan tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön.

Pääsyvaatimuksena ylempään ammattikorkeakoulu­tutkintoon johtaviin opintoihin on perustutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon lisäksi kolmen vuoden työkokemus.

Ammatillinen opettajankoulutus järjestetään ammattikorkeakouluissa

Ammatillinen opettajankoulutus on ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opettajille ja opettajiksi aikoville suunnattua koulutusta, joka tuottaa yleisen pedagogisen kelpoisuuden. Pääsyvaatimuksena ammatilliseen opettajankoulutukseen on sellainen koulutus ja työkokemus, joka vaaditaan ammattikorkeakoulun tai ammatillisen oppilaitoksen opettajan virkaan.

Ammatillisiin opettajankoulutusopintoihin kuuluu kasvatustieteellisiä perusopintoja, ammattipedagogisia opintoja, opetusharjoittelua sekä muita opintoja. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä.

Ammatillista opettajankoulutusta järjestetään:

 • HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulussa
 • Hämeen ammattikorkeakoulussa
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulussa
 • Oulun ammattikorkeakoulussa
 • Tampereen ammattikorkeakoulussa
 • Ruotsinkielinen ammatillinen opettajankoulutus annetaan Åbo Akademissa.

Avoin ammattikorkeakoulu sopii kaikille

Kaikki ammattikorkeakoulut järjestävät avointa ammattikorkeakouluopetusta ja sitä tarjotaan kaikilla koulutusaloilla. Opinnot ovat avoimia kaikille ammattikorkeakouluopinnoista kiinnostuneille iästä tai pohjakoulutuksesta riippumatta.