Ammattikorkeakouluja koskeva lainsäädäntö

Säädökset löytyvät suomeksi ja ruotsiksi muun muassa valtion säädöstietopankki Finlexistä. Ajantasainen lainsäädäntö -tietokanta sisältää päivitetyt säädöstekstit, joissa lakiin tai asetukseen tehdyt muutokset on kirjoitettu säädöstekstin sisään. Finlexistä voi hakea myös säädöskäännöksiä.


Ammattikorkeakoulutusta koskevia säädöksiä

Ammattikorkeakoululaki (932/2014)
Laissa säädetään mm. ammattikorkeakoulujen tehtävistä, organisaatiosta, tutkinnoista, opiskelijoista, henkilöstöstä ja rahoituksesta.

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (1129/2014)
Asetuksessa säädetään yksityiskohtaisemmin mm. ammattikorkeakoulussa suoritettavista tutkinnoista, tutkintoon johtavista opinnoista, erikoistumiskoulutuksesta, todistuksista ja rahoituksesta.

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista (1440/2014)

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteereistä (1457/2014)

Laki opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä (1058/1998)
Laissa säädetään mm. rekistereiden käyttötarkoituksesta, tietosisällöistä ja tietojen luovuttamisesta.

Asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä (464/1998)
Asetuksessa säädetään mm. korkeakoulututkinnoista yleensä sekä alemmista ja ylemmistä korkeakoulututkinnoista, yliopistojen jatkotutkinnoista, maanpuolustuskorkeakoulun tutkinnoista, ammattikorkeakoulututkinnoista, ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista sekä tutkintojen tuottamasta kelpoisuudesta.


Valtioneuvoston asetus yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 7 §:n muuttamisesta