Ammattikorkeakoulujen hallinto, ohjaus ja rahoitus

Korkeakoululaitoksen ja tutkimuksen hallintoOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimii 24 osakeyhtiömuotoista ammattikorkeakoulua. Itsenäisinä oikeushenkilöinä ammattikorkeakoulut vastaavat kaikesta toiminnastaan. Ammattikorkeakoulutoimintaa säätelevät osakeyhtiölaki ja ammattikorkeakoululaki, jossa säädetään mm. ammattikorkeakoulujen tehtävistä, ammattikorkeakouluosakeyhtiön hallinnosta sekä toimielinten tehtävistä.

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin sekä harjoittaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa.

Ammattikorkeakoululain mukainen ammattikorkeakoulutoiminta edellyttää valtioneuvoston myöntämää toimilupaa. Ammattikorkeakoulun toimiluvassa määrätään siitä, mitä ammattikorkeakoulututkintoja ja niihin liitettäviä tutkintonimikkeitä ammattikorkeakoulun tulee antaa (koulutusvastuu). Lisäksi toimiluvassa määrätään siitä, mitä ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja ja niihin liitettäviä tutkintonimikkeitä ammattikorkeakoulu voi antaa. Toimiluvassa määrätään myös oikeudesta järjestää opettajankoulutusta ammattikorkeakoulussa. Toimiluvassa määrätään myös ammattikorkeakoulun opetus- ja tutkintokieli, joka voi olla suomi tai ruotsi. Tämän lisäksi opetus- ja tutkintokielenä voidaan käyttää jotain muuta kieltä.

Ohjaus ja arviointi

Ammattikorkeakouluja ohjataan lainsäädännön ja hallitusohjelman linjausten perusteella sekä ammattikorkeakoululakiin perustuvilla ministeriön ja ammattikorkeakoulujen välisillä sopimuksilla.

Sopimukset tehdään neljäksi vuodeksi ja niissä sovitaan ammattikorkeakoulujen toiminnalle asetettavista keskeisistä tavoitteista, niiden seurannasta sekä toiminnan kehittämisestä. Ministeriön ohjauksen osana ammattikorkeakoulut saavat korkeakoulukohtaista palautetta määräajoin kaikille korkeakouluille suunnattuna yhteisenä kirjallisena palautteena sekä sopimusneuvottelujen ja ministeriön toteuttamien korkeakouluvierailujen aikana.

Ammattikorkeakoulun tulee arvioida koulutustaan ja muuta toimintaansa ja niiden vaikuttavuutta sekä julkistaa järjestämänsä arvioinnin tulokset. Ammattikorkeakoulun tulee myös osallistua säännöllisesti ulkopuoliseen toimintansa ja laatujärjestelmiensä arviointiin.

Ammattikorkeakoulujen rahoitus

Ammattikorkeakoulujen rahoituksesta päätetään vuosittain valtion talousarviossa. Ammattikorkeakoulujen valtionrahoitus muodostuu laskennallisin perustein määräytyvästä perusrahoituksesta ja arvonlisäverokompensaatiosta. Perusrahoitus jakautuu ammattikorkeakoulujen kesken pääosin laskennallisesti suoritteiden perusteella. Tuloksiin perustuvasta rahoituksesta 85 % määräytyy koulutuksen laskentakriteereiden perusteella ja 15 % tutkimus- ja kehittämistoiminnan laskentakriteereiden perusteella.