Ammatillista koulutusta koskevat lait ja säädökset

Ammatillista koulutusta koskevia lakeja ja valtioneuvoston asetuksia

Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998)
Laissa säädetään ammatillisesta peruskoulutuksesta ja siinä suoritettavista tutkinnoista.

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998)
Laissa säädetään näyttötutkintoina suoritettavista ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista ja erikoisammattitutkinnoista ja niihin valmistavasta koulutuksesta sekä muusta kuin näyttötutkintoon valmistavasta ammatillisesta lisäkoulutuksesta.

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta (811/1998)

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998)

Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen yhteisistä hakumenettelyistä (294/2014)
Asetuksessa säädetään ammatillisen peruskoulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta sekä perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen (perusopetuksen lisäopetus, lukiokoulutukseen valmistava koulutus sekä ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavat koulutukset) yhteisistä hakumenettelyistä. Muistio (pdf)

Valtioneuvoston päätös tutkintojen rakenteesta ja yhteisistä opinnoista ammatillisessa peruskoulutuksessa (213/1999)
Päätöksessä säädetään ammatillisen perustutkinnon opinnoista.

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998)

Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta (1168/2010) Muistio (pdf)

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetukset ja päätökset

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta 16.4.2015 (451/2015) Muistio (pdf)
OKM:n kirje muutoksia ammatillisen koulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteisiin (pdf)

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa 20.12.2012 (4/2013)
Asetuksessa säädetään ammatillisen preuskoulutuksen yhteishaun valintapisteistä. Muistio (pdf) 

Opetusministeriön asetus ammatillisista perustutkinnoista (216/2001)
Asetuksessa ja sen liitteissä säädetään ammatillisista perustutkinnoista, koulutusohjelmista ja tutkintonimikkeistä

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta (693/2013)  

Opetusministeriön asetus oppisopimuskoulutukseen kuuluvista opintososiaalisista eduista tietopuolisten opintojen aikana (799/2007)
Asetuksessa säädetään oppisopimuskoulutuksessa opiskelijan oikeuksista opintososiaalisin etuihin tietopuoleiseen opetukseen ja tutkinnon suorittamiseen osallistumisen ajalta