Aikuiskoulutus

Aikuiskoulutus on aikuisille suunniteltua ja järjestettyä koulutusta. Se voi olla

  • omaehtoista koulutusta
  • työnantajan tarjoamaa henkilöstökoulutusta tai
  • työvoimapoliittista koulutusta. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa omaehtoisesta koulutuksesta, työ- ja elinkeinoministeriö työvoimapoliittisesta koulutuksesta ja työnantajat henkilöstökoulutuksesta.

Tutkintotavoitteisessa aikuiskoulutuksessa opinnot johtavat samoihin tutkintoihin kuin vastaavassa nuorten koulutuksessa. Opiskelu voi tapahtua työssä, työn ohessa tai vapaa-ajalla. Koulutusta järjestetään pääsääntöisesti monimuotokoulutuksena jolloin voidaan joustavasti huomioida mm. työssäkäyntimahdollisuudet. Koulutusta toteutetaan myös verkkoa hyödyntäen. 

Vapaatavoitteinen, tutkintoon johtamaton aikuiskoulutus vastaa ajankohtaisiin koulutustarpeisiin ja kysyntään. Koulutusta järjestetään iltaopiskeluna, kokopäiväisinä lyhyt- ja pitkäkestoisina kursseina, etäopetuksena ja intensiivikursseina.

Tutkintoon johtavaa koulutusta, eri pituista lisä- ja täydennyskoulutusta sekä vapaan sivistystyön koulutusta järjestetään noin 800 oppilaitoksessa ja korkeakoulussa. Merkittävä osa oppimisesta tapahtuu myös työpaikoilla sekä arjen eri tilanteissa hyödyntäen tietoverkkoja, kirjastoja ja muita oppimisen mahdollistavia ympäristöjä (oppimisympäristöjä). 

Aikuiskoulutukseen osallistuminen

Aikuiskoulutustutkimuksen (Tilastokeskus 2010) mukaan eri tavoin toteutettuun aikuiskoulutukseen osallistuu vuosittain yli puolet (52 %) 18–64-vuotiaista eli reilut 1,7 miljoonaa kansalaista. Euroopan unionin työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 2010 suomalaisista 25–64-vuotiaista 23 % osallistui koulutukseen kyselyä edeltäneen neljän viikon aikana. Osallistuminen Suomessa on kansainvälisesti vertaillen aktiivista. Seuraavan aikuiskoulutustutkimuksen (PIAAC) tulokset valmistuvat vuonna 2013.

Osallistumisasteen nosto edellyttää osallistumispohjan laajentamista (eri kansalaisryhmien aktivointia) ja erityisesti vähemmän osallistuvien väestöryhmien koulutusmahdollisuuksien parantamista. Erityisenä tavoitteena on lisätä erityisesti vailla ammatillista koulutusta tai ns. vanhentuneen koulutuksen varassa olevien, mm. mikroyrittäjien ja pk-yritysten henkilöstön, maahanmuuttajien sekä muiden tutkimuksissa havaittujen vähän osallistuvien kansalaisten (aliedustettujen ryhmien) aikuiskoulutusmahdollisuuksia.

 Aikuiskoulutuspolitiikka

Aikuiskoulutuspolitiikan tehtävänä on

  • kannustaa kansalaisia elinikäiseen oppimiseen
  • huolehtia työvoiman saatavuudesta
  • vastata tulevaisuuden työelämän osaamistarpeisiin 
  • huolehtia aikuisväestön koulutus- ja sivistysmahdollisuuksista sekä
  • vahvistaa yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta.

Aikuiskoulutuspolitiikalla tuetaan pyrkimyksiä työurien pidentämiseen, työllisyysasteen nostamiseen, tuottavuuden parantamiseen, monikulttuurisuuden vahvistumiseen sekä elinikäisen oppimisen edellytysten toteutumiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteydessä toimiva Elinikäisen oppimisen neuvosto käsittelee koulutuksen ja työelämän väliseen yhteistyöhön sekä elinikäisen oppimisen edellytyksiin ja aikuiskoulutuspolitiikan kehittämiseen liittyviä kysymyksiä.

Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta edistää opetustoimessa työskentelevän henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämistä.

Ajankohtaista - muuta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut vuoden 2013 Osaava-verkostoksi Lounas-Suomessa toimivan eMissio-hankkeen. Osaava-ohjelma on vuonna 2010 käynnistetty ohjelma opetustoimen henkilöstön osaamisen kohottamiseksi. Keskeisellä sijalla ohjelmassa on kehittää paikallisesti ja alueellisesti toimivia henkilöstökoulutuksen ratkaisuja ja suunnitelmia, joilla voidaan varmistaa koko henkilöstön kattava ja järjestelmällinen ammatillisen osaamisen kehittäminen. Valtakunnallisesti Osaava-ohjelmassa toimii jo noin 110 verkostoa.