Etusivu Kirkollisasiat Hautaustoimi

Hautaustoimi

Hautaamisessa, tuhkauksessa ja tuhkan käsittelyssä tulee kunnioittaa vainajan katsomusta ja toivomuksia. Lähtökohtana on uskonnonvapauden toteutuminen sekä yhdenvertainen ja arvokas kohtelu.

Hautaustoimilaki varmistaa hautaustoimen eli ruumiin ja tuhkan käsittelyn sekä hautausmaan hoidon peruslähtökohtien toteutumista.

Oikeus hautasijaan

Jokaisella on oikeus saada hautasija kotikuntansa evankelis-luterilaisen seurakunnan hautausmaalta. Seurakunta voi osoittaa hautasijan myös ulkopaikkakuntalaisille.

Hautasijan voi saada myös erityiseltä tunnustuksettomalta hauta-alueelta. Tunnustukseton hauta-alue on tarkoitettu uskonnollisesti neutraaliksi vaihtoehdoksi niille, jotka eivät uskonnollisista tai katsomuksellisista syistä halua tulla haudatuksi evankelis-luterilaiselle hautausmaalle. Tunnustuksettomalla hauta-alueella seurakunta toimii ainoastaan alueen teknisenä ylläpitäjänä.

Hautaustoimeen liittyvissä käytännön kysymyksissä voi ottaa yhteyttä vainajan kuolinhetken kotipaikkakunnan seurakuntaan, joka ylläpitää hautausmaata.

Hautaustoimen maksut

Seurakunnan tai seurakuntayhtymien yleisillä hautausmailla maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille, joilla on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaalle. Poikkeuksena voidaan myöntää rintamaveteraaneille ja heidän puolisoilleen osittain tai kokonaan vapautus hautamaksuista.

Kirkkovaltuusto vahvistaa hautaustoimen hinnastot. Hinnat voivat vaihdella seurakunnittain ja hautausmaittain.

Hautausmaan perustaminen

Evankelis-luterilaisen kirkon lisäksi hautausmaan voi perustaa valtio, kunta, kuntayhtymä tai ortodoksinen kirkko. Itä-Suomen aluehallintoviraston luvalla myös rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta tai muu rekisteröity yhteisö tai säätiö voi perustaa hautausmaan. Yksityishenkilö ei voi perustaa hautausmaata.

Hautausmaan ylläpitolupaa hakevalla yhteisöllä tai säätiöllä tulee olla asianmukaiset edellytykset ylläpitää hautausmaata. Lupaharkinnassa huomiota kiinnitetään mm. hakijan toiminnan pysyvyyteen ja mahdollisuuteen pieteettinäkökohdat huomioiden sitoutua pitkällä aikavälillä hautausmaan ylläpitoon. Lisäksi huomiota voidaan kiinnittää hakijan ammatillisiin ja taloudellisiin olosuhteisiin.

Yksityiseen hautaan tarvitaan lupa

Itä-Suomen aluehallintovirasto voi erityisestä syystä myöntää luvan perustaa yksityinen hauta nimetyn vainajan hautaamiseksi sopivaan paikkaan. Haudan paikka on merkittävä selvästi. Yksityisen haudan maa-alue voidaan ottaa muuhun käyttöön aikaisintaan 25 vuoden kuluttua hautaamisesta.

Vainajan ruumiin tai tuhkan käsittely

Vainajan ruumiin hautaamisessa ja tuhkaamisessa sekä tuhkan käsittelyssä tulee kunnioittaa vainajan katsomusta ja toivomuksia.

Vainajan ruumis on ilman aiheetonta viivytystä haudattava tai tuhkattava. Vainajan ruumista ja tuhkaa tulee käsitellä arvokkaalla ja vainajan muistoa kunnioittavalla tavalla.

Vainajan tuhka on vuoden kuluessa tuhkauksesta haudattava tai muulla tavoin sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan. Tuhkan sijoittamiseen on oltava alueen omistajan tai haltijan suostumus. Tuhkan vastaanottajan on ennen tuhkan luovuttamista kirjallisesti ilmoitettava krematorion ylläpitäjälle, minne tuhka sijoitetaan.

Luovutettujen alueiden hautausmaat

Luovutettujen alueiden hautausmailla tarkoitetaan toisen maailmansodan seurauksena Venäjälle jääneitä sankari-, kenttä- ja siviilihautausmaita.

Itä-Suomen aluehallintovirasto tukee luovutettujen alueiden hautausmaiden kunnostusta valtionavustuksilla.

Etusivu Kirkollisasiat Hautaustoimi