Etusivu Kirjastot Lainvalmistelu Kirjastolain uudistaminen

Laki yleisistä kirjastoista

Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016) on astunut voimaan 1.1.2017. 

 

Lakiasiakirjat: Finlex, Sähköinen säädöskokoelma 1492/2016

Uudella kirjastolailla edistetään asukkaiden osallisuutta ja sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumista verkottuneessa kansallisyhteiskunnassa sekä turvataan tiedon ja kulttuurin yhdenvertainen saatavuus. Lain keskeisenä tavoitteena on edistää yhteiskunnallista demokratiakehitystä ja vahvistaa yleisten kirjastojen toimintaedellytyksiä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Lainvalmistelun vaiheet

Eduskuntakäsittely

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisistä kirjastoista ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta HE 238/2016 annettiin eduskunnalle 10.11.2016.

Eduskuntakäsittelyn vaiheet: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_238+2016.aspx

Valmistelun aiemmat vaiheet

Opetus-ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän tehtävänä oli valmistella ehdotus kirjastolain ja siihen liittyvän lainsäädännön uudistamisesta. Työryhmän ehdotus jätettiin 17.5.2016 opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Työryhmän ehdotuksen perusteella opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteltiin hallituksen esitysluonnos. Esitysluonnos lähti lausunnoille 19.8.2016. Lausuntoaika päättyi 23.9.2016. 

Lausuntopyyntökirje

Saadut lausunnot (kohdassa Asiakirjat)

Lausuntoyhteenveto

Valmisteluun liittyvät työpajat ja tilaisuudet

Aiheesta järjestettiin useita kaikille kiinnostuneille avoimia tilaisuuksia, joiden tarkoituksena oli kerätä tietoa ja näkemyksiä kirjastolain uudistusta varten. Järjestäjinä olivat opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen kirjastoseura ja aluehallintovirastot.

19.2.2015, aiheena Osaaminen ja johtaminen
Työpajan aineistot

11.5.2015, aiheena Saatavuus ja saavutettavuus
Työpajan aineistot

21.9.2015, aiheena Osallisuus ja kumppanuus
Työpajan aineistot


21.4.2015 Varkaus
Tilaisuuden aineisto

29.4.2015 Helsinki
Tilaisuuden aineisto

6.5.2015 Tampere
Tilaisuuden aineisto 
 
8.5.2015 Oulu
Tilaisuuden aineisto

 

Lisätietoja

Johtaja Hannu Sulin, puh. 0295 3 30299

Etusivu Kirjastot Lainvalmistelu Kirjastolain uudistaminen