Opetus- ja kulttuuriministeriön Aasia-yhteistyö

Opetus- ja kulttuuriministeriön Aasia-toimintaohjelman avulla pyritään parantamaan Suomen asemaa ja näkyvyyttä globaalissa kilpailussa. Ohjelman tavoitteena on, että Suomi nähtäisiin kansainvälisesti kiinnostavana ja luotettavana yhteistyökumppanina ja Aasian tuntemuksen maana. Suomella tulee olla hyvät edellytykset harjoittaa kansainvälisesti korkeatasoista ja kaikkia osapuolia hyödyttävää tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteistyötä Aasiassa.

Painopisteet:

 • Aasian maiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen tutkimuksen, koulutuksen ja kulttuurin aloilla
 • Läsnäolon vahvistaminen Aasian maissa
 • Aasia-osaamisen kehittäminen ja Aasian tuntemuksen kasvattaminen
 • Liikkuvuuden lisääminen
 • Maantieteellisenä painopisteenä ovat Itä- ja Etelä-Aasian maat, joista erityisesti Kiina, Japani, Etelä-Korea ja Intia

Keskeiset toimenpide-ehdotukset:

 • Tutkimustoiminnan kehittämiseksi rahoittajaorganisaatioiden (kotimaiset, ulkomaiset ja kansainväliset rahastot ja säätiöt) yhteistyötä tulee vahvistaa.
 • Korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa tuetaan yhteistyösuhteiden lisäämistä korkeatasoisiin aasialaisiin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin.
 • Perus- ja jatkotutkintoihin johtavaa koulutusyhteistyötä lisätään ja Aasia-tutkijakoulun paikkamäärää kasvatetaan.
 • Avainasemassa kulttuuriviennin kehittämisessä on tieteen, taiteen, teknologian ja talouden integrointi. Osana Suomen kulttuuriviennin kehittämisohjelmaa 2006–2010 ministeriöt (OKM, TEM, UM, VM) laativat yhteistyönä Aasian maiden toimenpideohjelman.
 • Aasiaan suuntautuvaa kulttuurivientiä ja -tuontia ja kulttuuriviennin tukiverkoston toimintaa kehitetään yhteistyössä eri ministeriöiden ja niiden alaisten toimijoiden kanssa.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää selvityshankkeen Kiinassa ja Intiassa jo olemassa olevien toiminnan tukipisteiden kehittämiseksi ja suomalaisten toimijoiden läsnäolomahdollisuuksien parantamiseksi.
 • Korkeakoulujen opiskelija- ja opettajavaihdon tukemiseksi perustetaan erityisohjelma, jota hallinnoidaan ja kehitetään CIMOssa. Tavoitteena tulee olla korkeakoulujen verkostomaisen yhteistyön vahvistaminen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Aasia-yhteistyötä Kiinan osalta ohjaa myös Suomen Kiina-toimintaohjelma.