Etusivu Kansainväliset asiat Kestävä kehitys

Kestävä kehitys opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävä kehitys rakentuu ympäristöön liittyvien, taloudellisten ja sosiaalisten (ml. kulttuuristen) kysymysten tasapuoliseen kehittämiseen.

Kestävän kehityksen ajatukset ovat osa koulutusta, kulttuuria ja esim. kansalaisjärjestöjen toimintaa. Kulttuurin ja koulutuksen arvot pitävät sisällään monia kestävän kehityksen periaatteita, kuten esim. kulttuurisen monimuotoisuuden vaalimisen, pyrkimyksen tasa-arvoon ja suvaitsevaisuuden edistämisen.

Suomi on sitoutunut kestävän kehityksen edistämiseen kansainvälisten sopimusten ja ohjelmien kautta. Kansainvälisesti merkittävimpiä kestävään kehitykseen liittyviä järjestöjä koulutuksen ja kulttuurin osalta ovat mm. Yhdistyneet Kansakunnat sekä sen kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco. Myös Euroopan unioni, Euroopan neuvosto sekä Arktinen neuvosto ovat olleet aloitteellisia asiassa.

Unescon koordinoimassa Education for All -ohjelmassa hallitukset ovat sitoutuneet tarjoamaan kaikille kansalaisilleen mahdollisuuden laadukkaaseen perusopetukseen ja -koulutukseen vuoteen 2015 mennessä. Yleisen ja ilmaisen peruskoulutuksen takaaminen kaikille vuoteen 2015 mennessä sekä sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen perusasteella ja toisella asteella vuoteen 2005 mennessä ovat myös YK:n vuosituhannen julistuksen kehitystavoitteita.

Kulttuuripolitiikassa kestävän kehityksen teema on tullut esiin erityisesti Unescon ja Euroopan neuvoston kautta. Unescon toiminnassa kulttuuri ja kehitys on vahvasti esillä ja järjestö toteuttaa toiminnallaan vuonna 1998 hyväksyttyä kulttuuripolitiikan ja kehityksen toimintasuunnitelmaa. Euroopan neuvosto on julkaissut Syrjästä esiin -raportin, joka liittyy myös kulttuurin ja kestävän kehityksen tavoitteisiin mm. siinä, miten kulttuuri tuodaan päätöksentekoon ja miten syrjäytyneiden ihmisten kulttuurinen panos saadaan esille kulttuurin valtavirtaistumisen haasteista huolimatta.

Kestävän kehityksen periaatteet ja tietoisuuden vahvistaminen sisältyvät esim. koulutusohjelmiin ja opetussuunnitelmiin. Suomi on sitoutunut kehittämään koulutusta niin, että kestävän kehityksen näkökohdat ovat sen luonteva ja pysyvä osa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pitää esillä kestävän kehityksen ja suvaitsevaisuuden teemoja tulosneuvotteluissaan alaisensa hallinnon kanssa. Kulttuuripolitiikan toimialan toimijoita kannustetaan kehittämään toimia ja hankkeita, jotka kulttuurin keinoin edistävät kestävää kehitystä.

Myös tietotekniikkaa ja tietoverkkoja tulee käyttää köyhyyden vähentämiseen ja lisätä yhteistyötä ja kumppanuutta tutkimusyhteisön, julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan välillä.

Konkreettisesti kestävän kehityksen idean mukaisia hankkeita ja yhteistyötä toteutetaan esimerkiksi uusien kumppanuushankkeiden kautta.

Etusivu Kansainväliset asiat Kestävä kehitys