Yhdistyneet Kansakunnat YK

Yhdistyneet Kansakunnat (YK) on kansainvälinen järjestö, jonka tavoitteita ovat mm. ihmisoikeuksien, tasa-arvon, sosiaalisten oikeuksien sekä suvaitsevaisuuden ja rauhan edistäminen. Tavoitteiden toteuttamisessa mm. koulutuksen, tieteen ja kulttuurin keinot ovat avainasemassa. Suomi hyväksyttiin YK:n jäseneksi vuonna 1955.

YK:n vuoden 2000 yleiskokouksessa hyväksyttiin vuosituhatjulistus, jossa asetettiin yhteiset kehitystavoitteet maailmassa vallitsevan epätasa-arvon purkamiseen. Vuosituhattavoitteiden (Millenium Development Goals) sekä niihin liittyvien kansainvälisesti sovittujen kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen ohjaa keskeisesti YK:n toimintaa. Vuosituhatagendan jälkeisistä kehitystavoitteista, ns. universaalista post-2015 -kehitysagendasta päätetään syksyllä 2015.

YK:n vuosituhattavoitteiden mukaan vuoteen 2015 mennessä pitää

  1. puolittaa äärimmäisessä köyhyydessä elävien ja nälkäisten osuus maailman väestöstä
  2. taata kaikille lapsille peruskoulutus
  3. poistaa sukupuolten välinen epätasa-arvo kaikilla koulutusasteilla
  4. vähentää alle viisivuotiaiden kuolleisuutta kahdella kolmanneksella
  5. vähentää äitiyskuolleisuutta kolmella neljänneksellä
  6. kääntää laskuun HI-viruksen ja aidsin, malarian ja muiden merkittävien tautien leviäminen
  7. varmistaa ympäristön kestävä kehitys ja mm. puolittaa niiden ihmisten osuus maailman väestöstä, joilla ei ole käytössään puhdasta juomavettä
  8. luoda globaali kumppanuus kehitykselle

Unescon koordinoima maailmanlaajuinen Koulutus kaikille -prosessi (Education for All, EFA) liittyy keskeisesti Vuosituhatjulistuksen toimeenpanoon. Se on osa YK:n laajempaa köyhyyden vähentämiseen tähtäävää kampanjaa, jonka tavoitteeksi on asetettu mm. peruskoulutuksen takaaminen kaikille sekä sukupuolten välisen eriarvoisuuden poistaminen kaikilla koulutuksen tasoilla vuoteen 2015 mennessä.

YK:n merkittävin työ tällä hetkellä koskee vuosituhattavoitteiden jälkeistä kehitysagendaa (ns. Post-2015), josta pyritään muodostamaan universaali, yhtä lailla kehittyneitä kuin kehittyviäkin valtioita koskeva. YK:n yleiskokous päättää uudesta agendasta syksyllä 2015.

Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu YK-toimintaan ja sitä koskevien asioiden valmisteluun osana valtioneuvostoa, kiinteässä yhteistyössä ulkoasiainministeriön kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön kannalta merkittäviä YK:n erityis- ja alajärjestöjä ovat muiden muassa kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco sekä Maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPO. Myös YK:n talous- ja sosiaalineuvosto ECOSOC (Economic and Social Council), naisten asemaa käsittelevä toimikunta CSW (Committee on the Social Status on Women) ja ihmisoikeusneuvosto käsittelevät monia opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan läheisesti liittyviä asioita.