Etusivu Kansainväliset asiat Kansainväliset järjestöt ja alueellinen yhteistyö

Kansainväliset järjestöt ja alueellinen yhteistyö

Tutkimus, koulutus ja kulttuuri ovat keskeisiä kehityksen ja kilpailukyvyn kannalta. Niitä koskevia asioita käsitellään yhä enemmän mm. YK:ssa ja sen järjestöissä sekä kansainvälisen kauppapolitiikan yhteydessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu toimialansa yhteistyöhön kansainvälisissä järjestöissä kuten Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:ssä sekä YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescossa. Ministeriössä toimii Suomen Unesco-toimikunnan sihteeristö.

YK:n erityisjärjestöistä Maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPOn (World Intellectual Property Organization) tehtävänä on edistää henkisen omaisuuden suojaa maailmanlaajuisesti yhteistyössä jäsenvaltioidensa ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa. WIPO hallinnoi yli pariakymmentä kansainvälistä sopimusta henkisen omaisuuden suojan eri osa-alueilla (mm. tekijänoikeus, patentti, tavaramerkki). Järjestöön kuuluu yli 180 jäsenmaata ja sen päämaja on Genevessä Sveitsissä.

Kulttuuriomaisuuden säilyttämisen ja entistämisen kansainvälinen tutkimuskeskus ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) on hallitustenvälinen koulutus- ja tutkimuslaitos Roomassa. Sen päätehtävänä on tehostaa kulttuuriperinnön suojelun edellytyksiä maailmanlaajuisesti. ICCROM tarjoaa alan koulutusta, seminaareja ja kirjastopalveluita ja sen verkostot ja tutkimushankkeet edistävät konservoinnin ja restauroinnin osaamista. ICCROM toimii läheisessä yhteydessä Yhdistyneisiin kansakuntiin ja sillä on 129 jäsenmaata. ICCROMilla on neuvoa-antava rooli suhteessa UNESCOn maailmanperintökomiteaan.

Suomi osallistuu antidoping-yhteistyöhön mm. maailmanlaajuista dopingin vastaista työtä tekevän Maailman antidopingtoimisto WADA:n (World Antidoping Agency) piirissä. Kansainvälisellä toiminnalla pyritään yhtenäistämään eri maiden ja organisaatioiden sääntöjä ja käytäntöjä, kehittämään dopingtestauksen laatua sekä edistämään koulutusta ja viestintää.

Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu lisäksi alueelliseen, hallitusten väliseen monenkeskiseen yhteistyöhön eri neuvostoissa, joita ovat mm.

  • Euroopan neuvosto
  • Pohjoismaiden ministerineuvosto

sekä alueneuvostot

  • Itämeren valtioiden neuvosto
  • Arktinen neuvosto
  • Barentsin euroarktisen alueen neuvosto.

Tavoitteena on vaikuttaa alueellisiin koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kysymyksiin Suomen kannalta merkittävien asioiden edistämiseksi.

Kahdenvälistä alueellista yhteistyötä tehdään lähialueyhteistyön puitteissa.

Etusivu Kansainväliset asiat Kansainväliset järjestöt ja alueellinen yhteistyö