Etusivu Julkaisut Varhaiskasvatuksen yksityiset palvelut; Valtakunnallinen selvitys 2015

Varhaiskasvatuksen yksityiset palvelut; Valtakunnallinen selvitys 2015

tiivistelmä / sammandrag / summary
Takaisin
 • Julkaisun nimi
 • Varhaiskasvatuksen yksityiset palvelut; Valtakunnallinen selvitys 2015 
 • Tekijät
 • Julia Riitakorpi, Kirsi Alila ja Tarja Kahiluoto 
 • Työryhmä
 •  
 • Julkaisusarja
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:3 
 • Julkaistu
 • 2017 
 • Sivumäärä
 • 120 
 • ISBN
 • 978-952-263-449-8 (PDF) 
 • ISSN
 • 1799-0351 
 • Kieli
 • suomi 
 • Tilaukset
 • Julkaisija
 • opetus- ja kulttuuriministeriö 
Julkaisu suomeksi (1699 kb)

Tiivistelmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti kuntiin suunnatun selvityksen yksityisistä varhaiskasvatuspalveluista joulukuussa 2015. Selvityksen tavoitteena oli saada kattavaa tietoa varhaiskasvatuksen yksityisten palvelujen muodoista, henkilöstöstä, toiminnasta, toimintaympäristöistä sekä tietojärjestelmistä. Lisäksi tavoitteena oli kartoittaa yksityisen varhaiskasvatustoiminnan palveluohjausta, ohjausta ja valvontaa, kuntien tukea yksityisille palveluille sekä yhteistyötä kunnan ja palveluntuottajien välillä. Toteutettu valtakunnallinen selvitys on ensimmäinen yksityisiin palveluihin keskittynyt tiedonkeruu. Selvityksen tuloksia hyödynnetään varhaiskasvatuksen valtakunnallisessa kehittämisessä sekä säädösvalmistelussa.

Kyselyyn vastasi 217 kuntaa, vastausprosentiksi muodostui 72 %. Kyselyyn vastanneista kunnista 65 % (n=142) ilmoittaa kuntansa alueella toteutettavan yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja. Näistä puolet ilmoittaa yksityisten palvelujen osuudeksi kunnan kaikista varhaiskasvatuspalveluista alle kymmenen prosenttia ja puolet yli kymmenen prosenttia. Muutamaa kuntaa lukuun ottamatta kaikissa vastanneissa yli 10 000 asukkaan kunnissa toteutetaan yksityistä varhaiskasvatustoimintaa. Yleisin yksityisen varhaiskasvatustoiminnan muoto näyttäisi olevan yksityisen hoidon tuella toteutettu perhepäivähoito.

Selvityksen mukaan yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen voidaan arvioida lisääntyvän tulevaisuudessa. Kunnat näkevät, että yksityiset palvelut on kustannustehokas ja perheiden valinnanvapautta lisäävä tapa tuottaa varhaiskasvatuspalveluja. Kuntien arvioiden mukaan varhaiskasvatuksen laatu yksityisissä palveluissa näyttäisi vaihtelevan. Huomiota tulee pedagogiikan laadun osalta kiinnittää ennen kaikkea henkilöstön kelpoisuuksien toteutumiseen, lapsen tarpeenmukaisen erityisen tuen takaamiseen ja kasvatushenkilöstölle osoitettujen kasvatustehtävän ulkopuolisten työtehtävien (mm. siivous- ja keittiötyöt) määrään.

Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen valvominen koetaan kunnissa haastavana. Kunnat toivovat selkeämpiä säädöksiä ja yhtenevämpiä käytäntöjä, sekä koulutuksellista tukea ja lisääntyvää yhteistyötä yksityisen varhaiskasvatustoiminnan ohjaamisen ja valvomisen parantamiseksi. Selvityksen perusteella yksityiset palvelut nähdään osana kunnan varhaiskasvatuspalvelujen kokonaisuutta, ja ne tulee ottaa osaksi varhaiskasvatuksen valtakunnallista kehittämistyötä.
Etusivu Julkaisut Varhaiskasvatuksen yksityiset palvelut; Valtakunnallinen selvitys 2015