Etusivu Julkaisut Lukion erityisen koulutustehtävän uudistus

Lukion erityisen koulutustehtävän uudistus

tiivistelmä / sammandrag
Takaisin
 • Julkaisun nimi
 • Lukion erityisen koulutustehtävän uudistus 
 • Tekijät
 •  
 • Työryhmä
 • Lukion erityisen koulutustehtävän säädösmuutoksia valmisteleva työryhmä, Puheenjohtaja: Eeva-Riitta Pirhonen, sihteeri Minna Launonen  
 • Julkaisusarja
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:2 
 • Julkaistu
 • 2017 
 • Sivumäärä
 • 58 
 • ISBN
 • 978-952-263-448-1 
 • ISSN
 • 1799-0351 
 • Kieli
 • suomi 
 • Tilaukset
 • Julkaisija
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö 
julkaisu suomeksi (760 kb)

Tiivistelmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 18.11.2016 työryhmän valmistelemaan säädösehdotuksia lukion erityisen koulutustehtävän myöntämis- ja rahoituskriteereiksi.

Työryhmä ehdottaa tarkentavia säännöksiä erityisen koulutustehtävän ja siihen sisällytettävän rahoituksen myöntämiselle mm. ministeriön toimivallan ja myöntämiskriteereiden osalta. Tarkempi sääntely lisäisi avoimuutta ja läpinäkyvyyttä päätöksentekoon, takaisi entistä paremmin hakijoiden yhdenvertaisuuden, selkeyttäsi erityisten koulutustehtävien asemaa koulutusjärjestelmässä sekä antaisi ministeriölle tarkkarajaisemman toimivallan asiasta päättämiseen. Se myös turvaisi erityisen koulutustehtävän kokonaisrahoituksen jatkossa sekä tehostaisi sen käyttöä ja kohdentamista.

Työryhmä ehdottaa, että lukiolaissa säädettäisiin erityisen koulutustehtävän tarkoituksesta, myöntämisen edellytyksistä, tehtävään sisältyvistä velvoitteista ja tehtävän peruttamisesta. Erityisen koulutustehtävän lisäksi osalle lukiokoulutuksen järjestäjistä voitaisiin määrätä valtakunnallinen kehittämistehtävä. Erityisestä koulutustehtävästä päätettäisiin jatkossakin lukiokoulutuksen järjestämisluvassa.

Työryhmä ehdottaa muun muassa, että rahoituslaissa säädettäisiin erityisen koulutustehtävän lisästä, joka olisi suuruudeltaan laissa säädetty prosenttiosuus kulloisenkin varainhoitovuoden valtionosuuden laskennan perusteena olevasta lukiokoulutuksen kustannuspohjasta. Erityisen koulutustehtävän lisärahoitus jakautuisi erityisen koulutustehtävän saaneiden kesken heidän laskennallisen osuutensa mukaisesti.

Lisäksi säädettäisiin valtuutus säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella erityisen koulutustehtävän ja valtakunnallisen kehittämistehtävän myöntämisen edellytyksistä sekä valtakunnallisen kehittämistehtävän sisällöstä sekä erityisen tehtävän lisän suoritteiden laskennassa käytettävistä painokertoimista ja niiden korottamisen perusteista valtakunnallisen kehittämistehtävän perusteella.

Laki lukiolain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2018 ja laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 1 päivänä tammikuuta 2019.
Etusivu Julkaisut Lukion erityisen koulutustehtävän uudistus