Etusivu Julkaisut Selvitys suomi_ruotsi toisena kielenä

Utredning av utbudet av undervisning i finska eller svenska som andraspråk på olika utbildningsstadier

tiivistelmä / sammandrag
Takaisin
 • Publikationens namn
 • Utredning av utbudet av undervisning i finska eller svenska som andraspråk på olika utbildningsstadier 
 • Författare
 • Eppu Ojala 
 • Arbetsgrupp
 •  
 • Publikationsserie
 • Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:36 
 • Publicerad
 • 2016 
 • Sidoantal
 • 24 
 • ISBN
 • 978-952-263-428-3 (pdf) 
 • ISSN
 • 1799-0351 
 • Språk
 • finska 
 • Beställningar
 • Utgivare
 • Undervisnings- och kulturministeriet 
på finska (646 kb)

Sammandrag

Utredningens mål var att kartlägga undervisningen av finska eller svenska som andraspråk inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen, yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen. I rapporten ingår även en översikt av undervisningen i de inhemska språken inom det fria bildningsarbetet. Högskolorna tas inte upp i utredningen, eftersom deras undervisningsutbud i de inhemska språken till studerande med annat modersmål än finska eller svenska kartlades nyligen i en enkät som genomfördes av Jyväskylä universitet.

Inom småbarnspedagogiken är kommunerna inte skyldiga att ordna undervisning i finska eller svenska och därmed finns det stor variation på denna punkt. Enligt en enkät som Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) lät utföra 2013 erbjöd nästan hälften av de utbildningsanordnare som svarade på enkäten ingen andraspråksundervisning i finska eller svenska medan en tredjedel av dem ordnade undervisning i finska eller svenska till alla invandrarbarn. Enligt NCU anser de anställda inom småbarnspedagogiken att det behövs mer satsningar både på språkundervisningen och på utbildning av personalen.

Enligt Utbildningsstyrelsen ökade andelen elever med annat modersmål än finska eller svenska inom den grundläggande utbildningen med 42 procent mellan 2011 och 2015. Lektionsvolymen för andraspråksundervisning i finska eller svenska som anordnas med särskilt statsunderstöd ökade med cirka 22 procent mellan 2013 och 2015. I den vanligaste situationen får en invandrarelev både andraspråksundervisning och modersmålsundervisning i finska eller svenska. En utmaning är att det finns få andraspråkslärare i finska eller svenska och andelen obehöriga lärare är större än i andra lärargrupper.

Inom yrkesutbildningen har andelen elever med annat modersmål än finska eller svenska ökat snabbt, med cirka 53 procent mellan 2010 och 2014. Dessutom kommer de unga asylsökande som kom till Finland 2015 antagligen att placera sig huvudsakligen inom yrkesutbildningen. Betydelsen av andraspråksundervisning i finska eller svenska framhävs i den förberedande utbildningen för yrkesutbildning där det är meningen att alla elever ska få de språkkunskaper som behövs i yrkesutbildningen.

Antalet elever med annat modersmål än finska eller svenska har ökat långsammare inom gymnasieutbildningen än inom yrkesutbildningen. Volymen av andraspråksundervisning i finska eller svenska som anordnas med särskilt statsunderstöd har ändå ökat markant, med cirka 252 procent mellan 2008 och 2015. Ytterligare satsningar på andraspråksundervisningen i finska eller svenska i grundskolan och i den förberedande utbildningen för gymnasieutbildning kan ge elever med annat modersmål än finska eller svenska bättre möjligheter att fullfölja gymnasieutbildningen.

Inom det fria bildningsarbetet (icke examensinriktad utbildning) ökade undervisningsvolymen i finska med cirka 34 procent mellan 2010 och 2014. Det fria bildningsarbetet spelar en mycket viktig roll inom språkutbildningen för invandrare. Dess utmaning är att undervisningen mest finns i de större städerna och att utbudet av kurser på högre färdighetsnivå är litet.
Etusivu Julkaisut Selvitys suomi_ruotsi toisena kielenä