Etusivu EU-asiat EU-yhteistyö nuoriso-asioissa

Yhteistyö nuorisoasioissa Euroopan unionissa

Euroopan unionin toimivalta nuorisoalalla perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 165 artiklaan. Unionin toiminnalla pyritään edistämään nuorisovaihdon sekä sosiaalipedagogiikan alan ohjaajien vaihdon kehittämistä sekä kannustamaan nuorten osallistumista demokratian toteuttamiseen Euroopassa. EU:n toimivaltaan ei kuulu jäsenvaltioiden lakien ja asetusten yhdenmukaistaminen.

Nuorisoalan yhteistyöstä sovitaan neuvoston päätöslauselmassa nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön uudistetuista puitteista (2010-2018)

Nuorisoalan yhteistyötä toteutetaan määrävuotisin työsuunnitelmin. Työsuunnitelman avulla edistetään EU:n talous- ja sosiaalipolitiikan yleisiä tavoitteita, erityisesti Eurooppa 2020 –s trategiaa ja sen yleisiä tavoitteita. Työsuunnitelma 2014-2015 (2014/C 183/02) keskittyy nuorisotyön sekä epävirallisen ja arkioppimisen kehittämiseen sekä monialaisen yhteistyön ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien. Uuden työsuunnitelman valmistelu on käynnistynyt heinäkuussa 2015.

Nuorisotyön rooli on viime vuosina korostunut Euroopan unionin nuorisoalan yhteistyössä. Euroopan unionin piirissä nuorisotyön käsite kattaa laaja-alaisesti sosiaalisen, kulttuuriin ja koulutukseen liittyvän ja poliittisen toiminnan sekä nuorten toimesta, heidän kanssaan että heitä varten. Nuorisotyö kuuluu koulun ulkopuolisen oppimisen piiriin ja se perustuu epävirallisiin oppimisprosesseihin ja vapaaehtoiseen osallistumiseen. Neuvosto pyysi keväällä 2015 komissiota harkitsemaan mahdollisuutta laatia ehdotus neuvoston suositukseksi nuorisotyöstä. Komissio on käynnistänyt tutkimuksen, jonka tavoitteena on arvioida mahdollisen suosituksen tarpeellisuus.

Luxembourgin puheenjohtajakausi 1.7.-31.12.2015

Luxembourgin puheenjohtajakausi päättää Italian, Latvian ja Luxemburgin muodostaman puheenjohtajatrion kauden.

Luxembourgin 12. EU-puheenjohtajakauden nuorisoalan keskeisenä teemana on nuorten poliittinen osallistuminen. Aihe liittyy suoraan SEUT artiklan 165 toimeenpanoon. Marraskuun koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluneuvoston tarkoituksena on hyväksyä päätelmät nuorten osallistumisesta demokratian toteuttamiseen Euroopassa. Neuvosto hyväksynee myös neuvoston ja komission yhteisen EU:n nuorisoraportin (2015) sekä uuden nuorisoalan työohjelman. Työohjelman painopisteiksi puheenjohtajamaan on esittänyt nuorten terveyttä ja hyvinvointia sekä digitaaliaikaan liittyviä haasteita.

EU:n nuorisoraportin 2015 (edellinen 2012) tavoitteena on arvioida EU:n nuorisostrategian ja sen työvälineiden toimivuutta sekä tuottaa tietoa seuraavan työohjelman prioriteettien määrittelyä varten. Jäsenmaiden kansalliset raportit tuli toimittaa komissiolle tammikuun loppuun mennessä. Komission tiedonanto aiheesta saataneen syyskuussa 2015.

Jäsenmaiden vastaukset

Komissio on aloittanut EU:n nuorisostrategian (2010-2018) väliarvioinnin sekä samassa yhteydessä vuonna 2008 hyväksytyn nuorten vapaaehtoisten liikkuvuutta koskevan suosituksen arvioinnin. Arvioinneilla pohjustetaan seuraavan strategian (2019-) valmistelua.

Luxembourg pyrkii uudistamaan neuvoston työryhmän työskentelytapoja mm. lisäämällä yhteistyötä muiden sektoreiden kanssa. Monialaisen yhteistyön edistämiseksi Luxembourg on käynnistänyt vertaisoppimishankkeen, jonka tavoitteena on tuottaa vuoden lopulla väliraportti monialaisen nuorisopolitiikan parhaista käytännöistä sekä suosituksia kansallisen tason toimintaan. Hankkeessa on mukana 12 jäsenmaata. Samaa tematiikkaa tullaan käsittelemään myös EU:n epävirallisessa nuorisotoimialajohtajakokouksessa Luxembourgissa syyskuussa.

Erasmus+ - EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma 2014-2020

Erasmus+ -ohjelman rahoitus ohjelmakaudelle on 14 774 miljardia €, josta 10 % on allokoitu nuorisotoiminnalle. Valtaosa nuorisoalan hankkeista on hajautettu kansallisten toimistojen jaettavaksi.

Ohjelma-asetus löytyy suomeksi osoitteesta http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1288&from=EN

Kaikki kieliversiot: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1288&qid=1395671967554

Ohjelman hallintoa ja avustusten jakoa koskevissa kysymyksissä lisätietoja saa CIMOsta.

Ohjelmasta tuetaan seuraavia toimia:

  1. oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus (nuorten liikkuvuus, nuorisotyössä tai nuorisojärjestöissä aktiivisten henkilöiden ja nuorisotoiminnan ohjaajien liikkuvuus)
  2. innovointia ja hyvien käytäntöjen vaihtoa edistävä yhteistyö (strategiset kumppanuudet, ml. nuorisoaloitteet ja kansalaisuushankkeet, tietotekniset tukijärjestelmät, tiedonvaihto ja vertaisoppimishankkeet)
  3. politiikan uudistamisen tuki (avoin koordinaatiomenetelmä, avoimuutta ja tunnustamista edistävien välineiden, kuten Youthpass, täytäntöönpano, tuki verkostoille ja Euroopan laajuisesti toimiville nuorisojärjestöille, jäsennelty vuoropuhelu, Euroopan nuorisofoorumi, nuorisotyön resurssikeskukset ja Eurodesk, kumppanimaiden ja globaalien organisaatioiden kanssa käytävä vuoropuhelu)

Etusivu EU-asiat EU-yhteistyö nuoriso-asioissa